Godkänd lagerhållares skattskyldighet för andra bränslen än uppskovsbränslen. Vad som krävs för att kunna godkännas som lagerhållare.

Skattskyldighet

Den som har godkänts som lagerhållare enligt 6 kap. 2 § LSE är skattskyldig (6 kap. 5 § LSE). Det framgår av 6 kap. 1 § LSE att skattskyldigheten omfattar:

  1. energiskatt för råtallolja,
  2. energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för
    1. bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6 LSE,
    2. andra bränslen enligt 2 kap. 3 § LSE än sådana som avses i 1 kap. 3 a § LSE,
    3. bränslen enligt 2 kap. 4 § LSE, och
  3. svavelskatt för bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 LSE.

En godkänd lagerhållare kan inte under skatteuppskov hantera varor som civilrättsligt tillhör någon annan (jfr prop. 2013/14:10 s. 123).

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 6 kap. 6 § LSE inträder efter konkursbeslutet (6 kap. 4 § LSE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]