OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet, Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2005-06-13

Dnr: 130 341500-05/111

1 Sammanfattning

Fysiska aktiviteter som en anställd genomför efter recept från läkare eller annan behörig vårdgivare behandlas i skattehänseende som förebyggande behandling eller rehabilitering. När arbetsgivaren bekostar sådana aktiviteter för den anställde är förmånen skattefri om aktiviteterna avser arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsgivaren ska svara för enligt lagen om allmän försäkring eller om de avser rehabilitering eller förebyggande behandling som syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. I sådana fall medges arbetsgivaren avdrag för sina utgifter för dessa åtgärder.

2 Bakgrund och frågeställning

Fysisk aktivitet kan vara en åtgärd bland andra för att behandla och förhindra vissa sjukdomar. Att ordinera fysisk aktivitet på recept kan vara ett sätt att öka den fysiska aktiviteten. Recept på fysisk aktivitet kan vara individuellt utformat och innehålla vilket slag av aktivitet som är lämplig, hur den ska utföras och hur ofta den ska utföras. Bakgrunden till den ordinerade fysiska aktiviteten kan vara övervikt, diabetes, hjärt- kärlsjukdomar e.dyl. De som får skriva ut receptet är legitimerad medicinsk personal, som läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor med kunskap om hur man bedriver motion och fysisk aktivitet i hälsosyfte.

Fråga har uppkommit om de fysiska aktiviteter som en anställd utövar på recept i skattehänseende ska behandlas som förmån av motion och annan friskvård eller om aktiviteterna ska behandlas som förebyggande behandling eller rehabilitering.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 11-12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är personalvårdsförmåner skattefria. Med personalvårdsförmåner avses förmåner av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet eller liknande eller lämnas på grund av sedvänja inom det yrke eller den verksamhet som det är fråga om. Skattefriheten förutsätter bland annat att förmånen riktar sig till hela personalen och att förmånen inte får bytas ut mot kontanter. Till personalvårdsförmåner räknas exempelvis motion och annan friskvård.

Enligt 16 kap. 1 § IL medges arbetsgivaren avdrag för personalvårdskostnader.

Av 11 kap. 18 § IL framgår att förmån av förebyggande behandling eller rehabilitering är skattefri för den anställde.

Av 16 kap. 24 § IL framgår att utgifter för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder ska dras av, om arbetsgivaren ska svara för dem enligt 22kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring ellerrehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Även utgifter för förebyggande behandling ska dras av, om behandlingen har ett sådant syfte.

I förarbetena, prop. 1994/95.182 sid. 31, ges exempel på åtgärder som kan syfta till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Det kan gälla olika slag av funktionsträning t.ex. rörelseträning.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att fysiska aktiviteter som utförs efter recept i skattehänseende behandlas som förebyggande behandling eller rehabilitering. Den fysiska aktiviteten kan t.ex. vara stavgång, simning eller styrketräning. När den anställde får sådan aktivitet betald av arbetsgivaren är förmånen skattefri om aktiviteten avser rehabilitering som arbetsgivaren ska svara för enligt lagen om allmän försäkring eller om aktiviteten avser rehabilitering eller förebyggande behandling som syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Skattefriheten förutsätter en individuell bedömning. Skattefriheten är inte beroende av att arbetsgivaren kan visa att förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda.

Arbetsgivaren medges avdrag för utgiften för den fysiska aktiviteten om det är fråga om sådan rehabiliteringsåtgärd som han ska svara för enligt lagen om allmän försäkring eller om arbetsgivaren kan visa att aktiviteten avser rehabilitering eller förebyggande behandling som syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.

De ovannämnda aktiviteterna som sådana kan också vara skattefria enligt reglerna för personalvårdsförmåner eftersom de är att anse som enklare slag av motion. Skattefriheten förutsätter då bl.a. att förmånerna riktar sig till hela personalen. Arbetsgivaren har då rätt till avdrag för sina utgifter för personalvården enligt 16 kap. 1 § IL.