Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2009-12-22

Dnr: 131 915470-09/111

Nytt: 2023-06-02

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Vid tillämpningen av bestämmelsen i 13 kap. 8 c § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anser Skatteverket att redovisning i skattedeklarationen och i den periodiska sammanställningen kan ske med utgångspunkt i faktureringstidpunkten. Det gäller under förutsättning att fakturering sker i nära anslutning till tillhandahållandet av tjänsten.

Skatteverket anser att det inte är möjligt att generellt ange en tidsgräns för när kravet på "i nära anslutning till tillhandahållandet" är uppfyllt. En utgångspunkt måste dock vara att fakturering sker så snart det är praktiskt möjligt.

2 Bakgrund och frågeställning

Omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken tjänsten tillhandahållits eller förskott mottagits. Det gäller såväl redovisning i skattedeklaration som i den periodiska sammanställningen.

Fråga har uppkommit om Skatteverket kan godta att redovisning sker vid tidpunkten för faktureringen, i stället för när tillhandahållandet sker, i det fall fakturan ställs ut i nära anslutning till tillhandahållandet. Ett sådant förhållningssätt har uttalats av skatteutskottet i betänkande 2009/10:SkU12. 

3 Skatteverkets bedömning

Skatteverket vill inledningsvis peka på att bestämmelsen i 13 kap. 8 c § ML endast avser redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av vissa tjänster till andra EU-länder, dvs. sådan omsättning som inte medför skattskyldighet för säljaren. Det innebär att bestämmelsen har betydelse endast för redovisning av omsättningens belopp i skattedeklarationen och i den periodiska sammanställningen. Någon utgående skatt ska inte redovisas av säljaren i dessa fall.

Skatteverket konstaterar dock att det kan uppstå administrativa problem och olägenheter för företagen när redovisningsskyldighetens inträde knyts till tidpunkten för tillhandahållandet i stället för till tidpunkten för fakturering. Vid tillämpningen av bestämmelsen i 13 kap. 8 c § ML kommer Skatteverket därför att godta att redovisning sker med utgångspunkt i faktureringstidpunkten. Det gäller under förutsättning att faktureringen sker i nära anslutning till tillhandahållandet av tjänsten. Det innebär att redovisning i skattedeklaration och i periodisk sammanställning kan göras i en senare redovisningsperiod än den i vilken tjänsten tillhandahållits.

Det är inte är möjligt att generellt ange en tidsgräns för när kravet på "i nära anslutning till tillhandahållandet" är uppfyllt. En utgångspunkt måste dock vara att fakturering sker så snart det är praktiskt möjligt.