Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 3652- -3654-11

Nytt 2016-05-26

Detta rättsfallsreferat med kommentar är nu ersatt av rättsfallskommentar 2016-05-26, dnr 131 242133-16/111.

Kammarrätten i Stockholm, 2012-02-14, mål nr 3652- -3654-11

Kammarrätten i Stockholm har i ett flertal domar ansett att ersättning från Staff Retirement Plan and Trust of the International Bank for Reconstruction And Development, IBRD, (Världsbanken) inte ska beskattas, se bl.a. mål nr 568-08, 1015- -1018-08, 1678- -1682-08, 3750-10, 4428- -4434-11, 3652- -3654-11. I en dom från 2010-02-23, mål nr 6319-09, gjorde dock samma domstol motsatt bedömning. Även i domar från 2002, mål nr 6822- -6825-00 beskattades också ersättningar som betalades ut till följd av arbete för Världsbanken.

Såväl Skatteverket som de skattskyldiga har överklagat kammarrättsdomar till Högsta förvaltningsdomstolen men inte fått prövningstillstånd. Även begäran om resning har avslagits av Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommentar:

Skatteverket har i en tidigare rättsfallskommentar från den 6 september 2010 förklarat att verket håller fast vid synsättet att ersättningarna från den aktuella utbetalaren ska beskattas. Skatteverket ändrar dock den inställningen.

I de domar som meddelats på senare tid, se bl.a. mål nr 3652 - - 3654-11 meddelade 2012-02-14, uttalar Kammarrätten i Stockholm att pensionen får anses utgå på grund av försäkring. Skatteverket kommer därför fortsättningsvis att ha som utgångspunkt att pension från den aktuella utbetalaren utgår på grund av försäkring, så länge förutsättningarna som gällt i målen är desamma som när kammarrätten gjort sin bedömning och rättsläget i övrigt är oförändrat.

I detta sammanhang kan påpekas att beskattning inte sker när utbetalning görs från en försäkring som skattemässigt är klassificerad som kapitalförsäkring. Livförsäkringar som är tecknade från den 1 januari 1969 till och med den 31 december 1996 i en utländsk försäkringsrörelse är kapitalförsäkringar.

Det innebär att när en ersättning utgår till följd av arbete för Världsbanken och det kan konstateras att Världsbanken ingått ett avtal med trusten eller dess föregångare under denna tidsperiod (1 januari 1969 - 31 december 1996) så ska ersättningen undantas från beskattning. När det gäller avtal som är tecknade fr.o.m. den 1 januari 1997 måste en prövning göras om bestämmelserna i 58 kap. 5 § IL är tillämpliga och ersättningen därför ska behandlas som en skattepliktig pensionsförsäkring.