OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Bokföring & redovisning

Datum: 2013-04-19

Dnr: 131 238438-13/111

1 Frågeställning

Med tanke på att bolagsskattesatsen sänks 2013 med 4,3 % har följande fråga om dubbla löneavdrag under 2012 ställts:

Du är aktieägare och arbetar heltid i ditt företag. Du vill ta ut en lön under brytpunkten för statlig skatt. Därför tänker du ta ut 400 000 kr i lön både 2012 och 2013.

Lönekostnaden sänker bolagets vinst med 400 000 kr plus arbetsgivaravgifter för vart och ett av åren. Men om lönen för år 2013 avsätts redan i 2012 års bokslut som tantiem sänks det årets vinst med hela beloppet i stället för år 2013. På så sätt innebär det en definitiv skattevinst.

I den privata inkomstdeklarationen blir det ingen skillnad. 400 000 kr tas upp som inkomst av tjänst både 2012 och 2013.

Är detta förfaringssätt invändningsfritt?

2 Gällande rätt m.m.

Den person för vilken ersättningen för tantiem är avsatt skall ta upp beloppet till beskattning det beskattningsår som beloppet är tillgängligt för lyftning. Det utbetalda beloppet anses tillgängligt för lyftning senast vid den tidpunkt då bolagsstämman beslutat om att fastställa resultat- och balansräkningen.

Tidpunkten för företagets avdrag för utgiften bestäms enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed.

Enligt 2 kap. 4 § p.2 årsredovisningslagen gäller följande ”Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.”

En av redovisningens huvuduppgifter är att allokera utgifterna till den period de är hänförbara till. Att utgifterna som är hänförbara till vissa inkomster redovisas i samma period som dessa benämns matchningsprincipen.

Huvudprincip för redovisning av intäkter är att de tas upp i samma period som den prestation som utförs och genererar intäkten.

3 Bedömning

Ett tantiem är en extra utbetalning av ett företags vinst som vanligtvis görs till VD eller andra chefstjänstemän och som har karaktären av bonus.

Att som i det förevarande fallet ta upp dubbla lönekostnaden ett år och ingen alls nästa år innebär att matchningen mellan intäkter och kostnader sätts ur spel. Innebörden är att kostnaderna som genererat intäkterna 2013 felaktigt kommer att redovisas 2012 och inte matcha dessa intäkter. En sådan redovisning innebär både att man bryter mot matchningsprincipen och mot årsredovisningslagens krav på konsekvens och jämförbarhet. Räkenskapsårets prestationer, i detta fall lönen, ska ställas mot räkenskapsårets intäkter.

Skatteverket anser således att periodiseringen i detta fall står i strid med god redovisningssed. Därför kan avdrag inte erhållas för vad som benämns som tantiem 2012 utan först 2013.