OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete, Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Skattetillägg)

Datum: 2004-06-04

Dnr: 130 405300-04/113

Skatteverket finner att företrädares betalningsskyldighet för skattetillägg skall knytas till den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från dagen för beslut om debitering av skattetillägg.

1. Fråga

Fråga har väckts till vilken tidpunkt företrädare för juridisk persons betalningsskyldighet för skattetillägg skall knytas. Detta med anledning av ändringarna i 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, som trädde i kraft den 1 januari 2004.

2. Förfallodag enligt skattebetalningslagen

Genom ändringarna i 12 kap. 6 § SBL som trädde i kraft den 1 januari 2004 infördes en uttrycklig bestämmelse om till vilken tidpunkt företrädar-ansvaret är knutet (se prop. 2002/03:128 s. 27 f). I 12 kap. 6 § andra stycket SBL stadgas således numera att betalningsskyldighet är, om inte annat följer av tredje stycket, knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats enligt vad som anges i 10 och 16 kap. Av tredje stycket samma lagrum följer bl.a. att beträffande slutlig skatt tillämpas den förfallodag som gäller för det grundläggande beslutet om slutlig skatt enligt 16 kap.

3. Förfallodag för skattetillägg

Varken i skattebetalningslagen eller i propositionerna till lagen (prop. 1996/97:100 och prop. 2002/03:128) berörs uttryckligen till vilken tidpunkt företrädaransvaret är knutet när fråga är om skattetillägg.

Enligt 12 kap. 6 § SBL är, som nämnts, betalningsskyldigheten knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats och av 1 kap. 4 § SBL följer att vad som sägs i lagen om skatt även gäller skattetillägg. I betänkandet Företrädaransvar (SOU 2002:8 s. 129) uttalas utan närmare motivering att om skattemyndigheten fattat beslut om påförande av skattetillägg blir prövningen av förutsättningarna för betalningsskyldighet för skattetillägget beroende av vilken förfallodag som är aktuell för den skatt som tillägget grundar sig på.

Av 16 kap. 6 § andra stycket SBL följer dock att skatt som har bestämts genom omprövningsbeslut eller beslut om debiteringsåtgärd enligt 11 kap. 20 § skall ha betalats senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen, och att detsamma gäller beslut om debitering av skattetillägg.

4. Skatteverkets uppfattning

Med hänsyn till att 12 kap. 6 § SBL beträffande förfallodagar hänvisar till 10 och 16 kap. finner Skatteverket att företrädares betalningsskyldighet för skattetillägg skall knytas till den förfallodag som uttryckligen stadgas i 16 kap. 6 § andra stycket SBL, dvs. den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från dagen för beslut om debitering av skattetillägg.