Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2006-11-14

Dnr: 131 658087-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser inte att tillämpningen av reglerna om räntefördelning och expansionsfond ger skäl för undantag från uttagsbeskattning vid räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person. Vidare anser Skatteverket att avdrag för uttagsbeskattat räntebelopp ej kan medges i enlighet med 42 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit huruvida räntan på räntefritt eller räntebilligt lån från handelsbolag ska uttagsbeskattas i de fall delägaren tillämpar reglerna om räntefördelning och expansionsfond. Vidare uppkommer frågan om uttagsbeskattat belopp är att anse som sådan ränteförmån enligt 42 kap. 11 § IL vilken ska dras av i inkomstslaget kapital.

3 Gällande rätt m.m.

Om en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag erhåller en förmån i form av ett räntebilligt lån har bolaget tillhandahållit en finansieringstjänst. Delägaren har inte betalat marknadsmässig ersättning vad gäller räntan på lånet. Då delägaren är en fysisk person innebär skillnaden mellan marknadsmässig ränta och den erlagda räntan på det räntebilliga lånet ett uttag ur handelsbolaget och uttagsbeskattning enligt 22 kap. 7 § IL aktualiseras.

Allmänna bestämmelser om uttagsbeskattning infördes vid skattereformen 1990. Bestämmelserna innebar bl.a. att uttagsbeskattning inte skulle ske om särskilda skäl förelåg. Frågan om när undantag från uttagsbeskattning kan komma ifråga är idag reglerad i 22 kap. 9-13 §§ IL. Någon situation där särskilda skäl bestående av osymmetri skulle innebära undantag från uttagsbeskattning finns inte angiven i förevarande lagtext.

Räntefördelning

För en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag ska, enligt 33 kap. 19 § IL, kapitalunderlaget för räntefördelning minskas med lån från bolaget till delägaren eller någon närstående under det aktuella beskattningsåret, om räntan på lånet inte är marknadsmässig. Ränteförmånliga lån behandlas vad gäller underlag för räntefördelning som ett uttag.

Expansionsfond

För en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag ska, enligt 34 kap. 13 § IL, kapitalunderlaget för expansionsfond minskas med lån från bolaget till delägaren eller någon närstående om räntan på lånet inte är marknadsmässig. Även vad gäller underlag för expansionsfond behandlas ränteförmånliga lån som ett uttag.

Justerad anskaffningsutgift, JAU

Räntebilligt lån från ett handelsbolag innebär inte ett sådant uttag av själva lånebeloppet vilket ska omfattas av 50 kap. 5 § IL. En uttagsbeskattad ränta ses dock som ett uttag.

Ränteförmån

En ränteförmån från ett handelsbolag ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. En ränteförmån som tas upp i inkomstslaget tjänst, exempelvis ränteförmån från ett eget aktiebolag, är enligt 42 kap. 11 § IL avdragsgill i inkomstslaget kapital. 42 kap. 11 § IL reglerar endast ränteförmåner i inkomstslaget tjänst.

4 Skatteverkets bedömning

Beskattningen av räntebilliga lån från handelsbolag till dess delägare saknar uttrycklig reglering i IL. Dock regleras i 33 kap. 19 § IL och 34 kap. 13 § IL att det räntebilliga lånet ej kan ligga till grund för beräkning av underlag för räntefördelning och expansionsfond. Bakgrunden till frågeställningen är att uttagsbeskattning enligt 22 kap. 7 § IL i kombination med tillämpningen av reglerna om räntefördelning och expansionsfond i vissa fall kan leda till ett osymmetriskt resultat jämfört med behandlingen av räntebilliga lån i andra situationer.

Skatteverket anser att uttagsbeskattning enligt 22 kap. 7 § IL ska ske vid räntebilligt lån från handelsbolag till fysisk delägare. Enligt Skatteverkets uppfattning är uppräkningen av undantag från uttagsbeskattning i 22 kap. 9-13 §§ IL fullständig och utrymme för undantag från uttagsbeskattning för situationer med "särskilda skäl" saknas. Effekten av detta blir att handelsbolaget tar upp skillnaden mellan erlagd ränta och marknadsmässig ränta som en intäkt. JAU påverkas positivt av denna intäkt och detta neutraliseras genom ett uttag som påverkar JAU.

Vad gäller avdragsrätten i inkomstslaget kapital framgår av 42 kap. 11 § IL att regeln endast omfattar ränteförmån vilken ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Enligt Skatteverkets uppfattning saknas utrymme för en analog tillämpning av bestämmelsen avseende ränteförmåner vilka ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Avdrag i inkomstslaget kapital kan inte aktualiseras avseende räntebilligt lån från handelsbolag.