OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2009-04-14

Dnr: 131 352296-09/111

1    Sammanfattning

En person som inte själv utför något arbete kan vara medhjälpande make enbart på grund av att denna make är ägare till näringsverksamheten. Om driften är av liten omfattning kan makarna anses bedriva näringsverksamheten gemensamt och ingen av dem är då företagsledande make.

2    Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om en make som inte utför något arbete kan anses delta i enskild näringsverksamhet.

3    Gällande rätt m.m.

Huvudrubriken före 60 kap. 4-11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, lyder: Makar som tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet.

I 60 kap. 4 § IL hänvisas till bestämmelser som tillämpas om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet och den ena är företagsledande make medan den andra är medhjälpande make. Hänvisning görs också till bestämmelser som är tillämpliga om båda eller ingen av dem är företagsledande make.

I 60 kap. 5 § IL anges att en make anses som företagsledande make om denna make med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter kan anses ha en ledande ställning i näringsverksamheten. En make som inte har en sådan ledande ställning anses som medhjälpande make.

I 60 kap. 6 § IL anges att om den ena maken är företagsledande make och den andra är medhjälpande make, anses näringsverksamheten bedriven av den företagsledande maken.

I 60 kap. 7 § IL anges att makarna får fördela inkomsten så, att en del av överskottet av näringsverksamheten tas upp hos den medhjälpande maken. Denna del får inte överstiga vad som motsvarar marknadsmässig ersättning för den medhjälpande makens arbete.

I 60 kap. 8 § IL anges att om den medhjälpande maken äger del i näringsverksamheten eller i det kapital som är nedlagt i näringsverksamheten, får den maken ta upp ytterligare en del av överskottet. Denna del får inte överstiga vad som motsvarar skälig avkastning på grund av äganderätten eller kapitalinsatsen.

I 60 kap. 10 § IL anges att om båda eller ingen av makarna är företagsledande makar anses de bedriva näringsverksamheten gemensamt.

4    Skatteverkets bedömning

I bl.a. 60 kap. 4 § IL talas om makar som tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet. Enligt Skatteverkets uppfattning innefattar ordet "deltar" enligt vanligt språkbruk även det fallet att någon enbart deltar med äganderätt till näringsverksamheten eller kapitalinsats. Exempel på detta är om den ena maken äger en jordbruksfastighet medan den andra maken ensam på heltid sköter en omfattande jordbruksdrift på fastigheten. Den maken som äger jordbruksfastigheten är då medhjälpande make. Den andra maken är enligt 60 kap. 5 § IL företagsledande make.

Den medhjälpande maken får enligt Skatteverkets uppfattning ta upp en del av överskottet av näringsverksamheten som motsvarar skälig avkastning på grund av äganderätten eller kapitalinsatsen, även i fall där inkomsten inte kan fördelas på grund av utfört arbete. Enligt verkets mening innebär inte ordet "ytterligare" i 60 kap. 8 § IL att en fördelning enligt 60 kap. 7 § IL dessutom måste kunna göras.

I andra fall kan dock själva ägandet av en make och jordbruksdriften av den andra maken likställas, vilket innebär en gemensamt bedriven näringsverksamhet enligt 60 kap. 10 § IL. Så kan vara fallet om driften är av liten omfattning. Ingen av dem är då företagsledande make.