Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-09-05

Dnr: 131 387492-16/111

1 Sammanfattning

Skattereduktion för rotarbete medges för reparation av sådana maskiner och inventarier som är fast monterade i bostaden och vars funktion är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten.

Arbetskostnad för översyn och kontroll av sådana maskiner och inventarier är däremot att jämställa med service och ger inte rätt till skattereduktion.

2 Frågeställning

Med anledning av Kammarrätten i Jönköpings dom 2016-08-11, mål nr 1454-16 avseende rätt till skattereduktion för reparation av värmepump har fråga uppkommit om arbetskostnad för reparation av maskiner och inventarier såsom värmepanna och vattenpump kan ge skattereduktion för rotarbete.

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om rätt till skattereduktion för husarbete (rot- och hushållsarbete) finns i 67 kap. 11—19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Som hushållsarbete räknas reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus, ägarlägenhet och lägenhet som upplåtits med bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktion, se 67 kap. 13 a och b § IL. Däremot medges inte skattereduktion för rotarbete för arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra inventarier, 67 kap. 13 c § IL.

Skattereduktion medges endast för arbetskostnad, se 67 kap. 11 § 3 IL.

I prop. 2008/09:178 s. 33 anges bland annat följande gällande definitionen av reparation.

”Uttrycket ROT-arbete står för reparation, underhåll samt om- och till-byggnad. Följande kan allmänt sägas om det arbete som regeringen anser typiskt sett ska omfattas av skattereduktionen.

Reparation och underhåll är åtgärder som har till syfte att återställa eller bibehålla en byggnad eller lägenhet i samma skick som när den ny-, till- eller ombyggdes, och avser delar och detaljer som normalt behöver lagas eller bytas en eller flera gånger under en byggnads eller lägenhets livslängd. Vanliga reparations- och underhållsåtgärder av en byggnad eller lägenhet är t.ex. ommålning samt byte av golv, tak och väggmaterial.”

Frågan om vad som kan räknas som rotarbete klargörs i ovan angiven prop. s. 35 där bland annat följande anges.

”Regeringen anser att regleringen av vad som utgör ROT-arbete i möjligaste mån ska ha samma omfattning som tidigare. Mot bakgrund av det uttryckliga undantag som funnits i tidigare lagstiftning, anser regeringen därför att åtgärder som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra inventarier inte ska räknas som ROT-arbete. Det kan i detta sammanhang noteras att bestämmelsen infördes i tidigare lagstiftning om skattereduktion för ROT-arbeten för att klargöra att endast åtgärder som kan ”hänföras till byggnadsarbeten i vanlig bemärkelse” skulle grunda rätt till skattereduktion (jfr. bet. 1992/93:SkU36, s. 10).

Det är däremot inte nödvändigt att göra något motsvarande undantag för åtgärder som enbart avser rengöring, vilket varit fallet i tidigare lagstiftning om ROT-arbeten. Detta mot bakgrund av att städarbete och annat rengöringsarbete i bostaden redan omfattas av reglerna om skattereduktion för hushållsarbete.”

4 Bedömning

Av förarbetena till reglerna om skattereduktion för rotarbete framgår att med reparation och underhåll avses åtgärder som har till syfte att återställa eller bibehålla en byggnad eller lägenhet i samma skick som när den ny-, till- eller ombyggdes, och avser delar och detaljer som normalt behöver lagas eller bytas ut en eller flera gånger under en byggnads eller lägenhets livslängd.

Anläggning för värme eller vatten är grundläggande för byggnaden eller lägenhetens funktion och under byggnadens eller lägenhetens livslängd behöver anläggningarna normalt lagas eller bytas en eller flera gånger. Reparation och underhåll av sådan anläggning bör därför ge rätt till skattereduktion.

Kostnad för översyn och kontroll av anläggningen, som ofta sker regelbundet och med vissa intervall, är däremot att jämställa med service och ger därför inte rätt till skattereduktion.