Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2020-02-26

Dnr: 8-90525

Nytt: 2021-06-29

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2021-06-24, dnr. 8-1081997.

1 Sammanfattning

Ett företag som förmedlar lån mellan privatpersoner och tar emot ränta från låntagaren för att därefter utbetala den till långivaren, ska lämna kontrolluppgift om inkomstränta och göra skatteavdrag med 30 procent.

Kontrolluppgiften ska avse den ränta som långivaren har erhållit enligt låneavtalet. Långivarens betalning av avgift till företaget påverkar inte uppgiften om inkomstränta. Det gäller även om företaget avräknar avgiften mot ränteinkomsten och därför tillgodoför långivaren ett lägre belopp.

Företaget ska också lämna kontrolluppgift om utgiftsränta för den ränta som låntagaren har inbetalat till företaget.

2 Frågeställning

Penninglån kan lämnas mellan privatpersoner via en digital marknadsplats (s.k. plattform), som tillhandahålls av ett företag. Sådana lån benämns ofta som peer-to-peer-lån eller p2p-lån. Plattformsföretaget (nedan benämnt ”företaget”) agerar i det här fallet endast som mellanhand. Företaget bedriver ingen egen in- eller utlåningsverksamhet och tar därmed ingen kreditrisk. Det är alltså privatpersonerna som är långivare respektive låntagare enligt låneavtalet. Utlåning som förmedlas genom ett plattformsföretag behandlas i den statliga utredningen ”Gräsrotsfinansiering” (SOU 2018:20).

Utöver att förmedla lån mellan privatpersoner, ansvarar företaget vanligtvis för att upprätta låneavtal, hantera alla betalningsflöden mellan parterna, bedöma låntagarens kreditvärdighet, vid behov driva in betalning från låntagaren, m.m. För dessa tjänster betalas en s.k. serviceavgift till företaget.

Frågan är om företaget är skyldig att lämna kontrolluppgift om inkomst- och utgiftsränta och i så fall med vilket belopp, samt eventuell skyldighet att göra skatteavdrag från inkomstränta.

Ställningstagandet behandlar inte frågan om parterna får göra avdrag för de avgifter, som de erlägger till företaget.

3 Gällande rätt m.m.

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster för fysiska personer och dödsbon (17 kap. 1-2 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL).

Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon och kontrolluppgift ska lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ränta (17 kap. 3 § SFL).

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter för fysiska personer och dödsbon (18 kap. 1-2 §§ SFL).

Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon och kontrolluppgift ska lämnas av den som har tagit emot räntan (18 kap. 3 § SFL).

Med ränta avses vanligtvis en förutsebar ersättning för en kredit, som beräknas med hänsyn till kreditens löptid och belopp.

Skatteavdrag ska göras från inkomstränta med 30 procent om kontrolluppgift ska lämnas för obegränsad skattskyldig person enligt 17 kap. SFL (10 kap. 15 § och 11 kap. 25 § SFL). Skatteavdrag ska däremot inte göras för en person, som inte är skattskyldig i Sverige för inkomsträntan.

4 Bedömning

4.1 Kontrolluppgift

Låntagaren ska enligt låneavtalet betala ränta på lånet till företaget. Det är vanligt att lånet härrör från flera långivare för att sprida kreditrisken. Företaget ansvarar för att inbetald ränta sedan tillgodoförs och utbetalas till rätt långivare med hänsyn till dennes andel av utlånat belopp. Företaget har alltså mot en avgift åtagit sig administrationen m.m. för att ta emot räntebetalningar från låntagaren och sedan tillgodoföra långivaren räntan.

4.1.1 Inkomstränta

I förarbetena till lagstiftningen om kontrolluppgifter anges bl.a. att ”I de fall utbetalningen sker genom förmedling av någon annan, t.ex. då löner betalas genom en banks försorg, är det den som har lämnat förmedlingsuppdraget som skall lämna kontrolluppgiften.” (prop. 2001/02:25 s. 175).

Arbetsgivaren har gett banken i uppdrag att verkställa utbetalning av lön till respektive anställd med angett belopp. Banken uppträder alltså enbart som uppdragstagare för en betalningstjänst i sin bankverksamhet och ska därför inte lämna kontrolluppgift för löneutbetalningen. Skatteverket uppfattar att innebörden av uttalandet i propositionen är att det är arbetsgivaren och inte banken, som anses ha betalat ut lönen till den anställde.

Utbetalning av utdelning i ett avstämningsbolag hanteras av en värdepapperscentral, t.ex. Euroclear, som bl.a. för register över ägarna till bolaget i en aktiebok. Vid en aktieutdelning överför bolaget beslutad utdelning till värdepapperscentralen, som sedan ansvarar för att utdelningen utbetalas till respektive aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav. Värdepapperscentralen anses ha betalat ut utdelningen och är därför skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 19 kap. 3 § SFL (prop. 2001/02:25 s. 101). Skatteverket anser att företagets verksamhet kan liknas vid en värdepapperscentral, som tar emot betalning för att sedan utbetala beloppet till rätt mottagare.

Skatteverket anser att ett företag ska lämna kontrolluppgift, om man har åtagit sig att utbetala ränta till rätt fordringsägare. Om t.ex. en bank har åtagit sig att utbetala ränta på en obligation till rätt fordringsägare, ska banken också lämna kontrolluppgift. Skyldigheten att lämna kontrolluppgift förutsätter alltså inte att företaget själv är långivare och slutlig mottagare av räntan.

Sammantaget anser Skatteverket att företaget har betalat ut ränta till långivaren i den bemärkelse som avses i 17 kap. 3 § SFL och ska därför lämna kontrolluppgift om ränteinkomst. Uppgiften ska motsvara den ränta som låntagaren har betalat till företaget enligt låneavtalet med långivaren. Någon reducering ska inte ske i de fall företaget avräknar långivarens avgift till företaget och därför tillgodoför långivaren ett lägre belopp än den ränta som låntagaren har betalat.

4.1.2 Utgiftsränta

Företaget åtar sig enligt avtal att administrera låntagarens räntebetalning till långivaren. Låntagaren betalar alltså sin ränta till företaget, som därefter utbetalar den till långivaren.

Skatteverket anser att företaget i sådant fall har tagit emot ränta från låntagaren i den bemärkelse som avses i 18 kap. 3 § SFL och ska därmed lämna kontrolluppgift om utgiftsränta. Uppgiften ska endast avse ränta och således inte inkludera eventuell avgift som låntagaren utöver ränta betalar till företaget.

4.2 Skatteavdrag

Skatteavdrag ska göras från inkomstränta om kontrolluppgift ska lämnas enligt 17 kap. SFL (10 kap. 15 § SFL).

Skatteverket anser att företaget är skyldig att lämna kontrolluppgift om tillgodoräknad eller utbetald inkomstränta och ska därför också göra skatteavdrag med 30 procent.