OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2020-07-10

Dnr: 8-375481

1 Sammanfattning

När motionsaktiviteter ersätts via friskvårdsbidrag kan kravet på ”enklare slag” inte tillmätas samma betydelse som när förmånen utges som en naturaförmån. Det innebär att om aktiviteten innehåller någon form av praktisk aktivitet som innebär motion kan arbetsgivaren, via friskvårdsbidraget, skattefritt ersätta den anställda för utlägg för sådan aktivitet. Exempelvis kan friskvårdsbidraget användas för aktiviteter som agility, sportfiske och enduro. Friskvårdsbidraget kan även användas för att bekosta personliga startavgifter i tävlingar som innehåller inslag av motion.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller bekosta personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.

Friskvårdsbidraget måste erbjudas till hela personalen och inte uppgå till ett belopp överstigande 5 000 kr per anställd och år.

Detta ställningstagande är ett komplement till Skatteverkets ställningstaganden Motion och annan friskvård i olika former, dnr 8-42134, publicerat den 12 februari 2020 och till ställningstagandet Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster, dnr 8-341148, publicerat den 26 juni 2020.

2 Frågeställning

Med anledning av två prejudicerande domar från Högsta förvaltningsdomstolen den 26 juni 2020 gällande friskvårdsbidragets räckvidd har fråga uppkommit om hur kravet på ”enklare slag” av motion ska tillmätas betydelse när en arbetsgivare utger ett friskvårdsbidrag i stället för att utge förmånen som en naturaförmån.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Gällande rätt

Förmåner som en anställd får på grund av tjänst tas upp som intäkt såvida inte förmånen är undantagen från beskattning, 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Personalvårdsförmåner är skattefria, och då avses förmåner av mindre värde som består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet och liknande, och som riktar sig till hela personalen. Hit räknas bl.a. möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård, 11 kap. 11–12 §§ IL. Om arbetsgivaren erbjuder friskvårdsförmåner utöver vad regelverket medger kan det få till följd att förmånerna blir skattepliktiga för hela eller för del av personalen.

En lagreglering om skattefria personalvårdsförmåner, bl.a. i form av arbetsgivarstödd motionsverksamhet, infördes 1988 i dåvarande kommunalskattelagen. Av förarbetena framgår att förmånen ska rikta sig till hela personalen, och att förmånen blir skattepliktig om den utformas på ett sådant sätt att den i praktiken riktar sig till en liten grupp anställda (prop. 1987/88:52 s. 71). Reglerna reformerades senast år 2003 då vissa förenklingar och förtydliganden gjordes, se prop. 2002/03:123 s. 13 ff. Bl.a. slopades villkoret att arbetsgivaren ska betala direkt till tillhandahållaren av motionen, och vidare angavs (s. 15) att:

”Utredningen har också föreslagit att det skall räcka med att förmånserbjudandet riktar sig till den stadigvarande personalen. Möjligheten till motion och annan friskvård har stor betydelse för hela personalens fysiska och psykiska välbefinnande. Det bör även ligga i arbetsgivarens intresse att hela personalen ges möjlighet att delta i sådana aktiviteter. Regeringen finner därför inte skäl att ändra det grundläggande villkoret att förmånen måste rikta sig till hela personalen. Det bör dock framhållas att det är själva aktiviteten som sådan, t.ex. motionen, som skall erbjudas hela personalen. Formerna för hur detta kommer de anställda till del är således normalt av underordnad betydelse. Genom slopandet av de särskilda villkoren bör det skapas större utrymme att hitta former som tillgodoser kravet på att en förmån skall rikta sig till hela personalen, t.ex. särskilda arrangemang för tillfälligt anställda.”

3.2 Rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen

Här refereras mål från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som behandlar några olika varianter av motions- och friskvårdsförmåner.

HFD har 2016 (HFD 2016 ref. 80) bedömt att arbetsgivarens delfinansiering av ett medlemskap hos ett friskvårdsföretag som, förutom möjligheten till fysisk träning, även ger tillgång till bl.a. relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar, inte kan anses utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Detta då bedömningen av vad som utgör förmån av mindre värde och motion av enklare slag ska avse tjänsten som helhet och inte de ingående aktiviteterna var för sig.

HFD har i januari 2018 (HFD 2018 ref. 2) klarlagt att en arbetsgivare via friskvårdsbidrag och utan någon beskattning kan ersätta vissa utlägg för golf som en anställd haft. Lagtextens rekvisit ”enklare slag” kan inte tillmätas samma betydelse när det gäller att bedöma en förmån som utgetts via friskvårdbidrag som när det utgetts som naturaförmån. Avgörande är att friskvårdsbidraget riktar sig till hela personalen och att friskvårdsbidraget är av mindre värde. HFD klargör vidare att friskvårdsbidraget kan användas för att betala en enklare motions- eller friskvårdsaktivitet och att den omständigheten att den sammanlagda kostnaden för den anställde överstiger ett friskvårdsbidrag av mindre värde inte påverkar bedömningen. Uttalandet i prop. 1987/88:52 tog sikte på naturaförmåner och inte på förmåner som utges som friskvårdsbidrag och förutsättningarna för att spela golf liksom synen på sporten har förändrats väsentligt sedan bestämmelserna om skattefrihet för motionsförmåner infördes i slutet av 1980-talet.

HFD har den 26 juni 2020 mål nr 5704-19 och mål nr 5705-19 slagit fast att friskvårdbidraget kan användas för att delta i en fortsättningskurs i hästkörning samt för att bekosta träning i fält- och westernskytte. I domarna erinrar HFD om sitt tidigare avgörande (HFD 2018 ref. 2) där domstolen klargjort att vad gäller rekvisitet ”enklare slag” av motion kan detta rekvisit inte tillmätas samma betydelse när det gäller att bedöma en förmån som utgår i pengar som när det handlar om en naturaförmån. HFD konstaterar att det utmärkande för många slag av motions- och friskvårdsaktiviteter är en kombination av att utveckla färdigheter i olika avseenden och att få motion. Att de i målet angivna aktiviteterna uppfyller båda dessa krav medför i sig inte att ett friskvårdsbidrag som används till dem blir skattepliktigt. De aktuella friskvårdsbidragen erbjuds hela personalen och uppgår till mindre värde (3 000 kr respektive 2 000 kr). Aktiviteten innehåller praktiska moment som innebär motion och HFD anser därför att de krav som har uppställts i praxis för att en personalvårdsförmån ska vara skattefri är uppfyllda. Det förhållande att aktiviteterna bara kan utövas av den som antingen själv innehar utrustning för aktiviteten eller är medlem i en förening där aktiviteten utförs medför enligt HFD inte någon annan bedömning.

4 Bedömning

I HFD:s domar meddelade den 26 juni 2020 tydliggör HFD att om det friskvårdsbidrag som arbetsgivaren utger erbjuds hela personalen och uppgår till mindre värde kan rekvisitet ”enklare slag” inte tillmätas samma betydelse som när det gäller att bedöma en naturaförmån. Med naturaförmån avses i detta sammanhang enklare slag av motion som arbetsgivaren väljer att tillhandahålla sina anställda i lokaler som arbetsgivaren disponerar eller erbjuda de anställda att utföra motionen på annan anvisad plats som arbetsgivaren väljer och har betalat för direkt till innehavaren av anläggningen.

HFD har även klargjort att det förhållandet att aktiviteterna bara kan utövas av den som antingen själv innehar den utrustning som krävs för aktiviteten eller är medlem i en förening där aktiviteten utförs inte påverkar bedömningen av om aktiviteten uppfyller kravet på ”enklare slag”.

HFD:s domar innebär att förutsatt att utgivet friskvårdsbidrag erbjuds hela personalen och uppgår till mindre värde kan friskvårdsbidraget användas för att ersätta kostnader för aktiviteter som innehåller moment av motion. Förutom traditionella motionsaktiviteter som träning på gym, simning och deltagande i olika bollsporter kan friskvårdsbidraget således användas för kostnader som den anställda haft för aktiviteter som mer har karaktär av hobby eller fritidsaktiviteter så länge dessa aktiviteter innehåller moment av motion. Ett friskvårdsbidrag kan då användas för sådana aktiviteter som innehåller moment av motion och träning som exempelvis agility, sportfiske, och enduro så länge som övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda. Friskvårdsbidraget kan även användas för personliga startavgifter i tävlingar som innehåller inslag av motion.

Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motionsaktiviteten exempelvis startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort. Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.