Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKV A 2005:12

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för kvarvarande aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Aktiebolaget SKF mot kontantlikvid.

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.

Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.

I rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 ansåg Regeringsrätten att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte var av samma slag som övriga aktier i bolaget samt att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna skall fördelas mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Allmänna råd:

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Aktiebolaget SKF bör 91,8 procent hänföras till kvarvarande aktier i samma serie och 8,2 procent till inlösenaktien i respektive serie.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2005:9.