OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Utgångspunkten är att avfallet ska vägas, men om det finns särskilda skäl kan man använda andra metoder för att bestämma skatten.

Skattebelopp

För 2024 ska skatt betalas med 725 kronor per ton avfall (4 § första stycket LSA).

Skattebeloppet ska för 2025 och efterföljande kalenderår räknas om på det sätt som anges i 4 § andra stycket LSA.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår (4 § fjärde stycket LSA).

Tidigare skattebelopp:

250 kr per ton

från och med den 1 januari 2000

288 kr per ton

från och med den 1 januari 2002

370 kr per ton

från och med den 1 januari 2003

435 kr per ton

från och med den 1 januari 2006

500 kr per ton

från och med den 1 januari 2015

520 kr per ton

från och med den 1 januari 2019

540 kr per ton

från och med den 1 januari 2020

555 kr per ton

från och med den 1 januari 2021

573 kr per ton

från och med den 1 januari 2022

634 kr per ton

Från och med den 1 januari 2023

Avfallets vikt ska bestämmas genom vägning

Huvudregeln är att avfallsskatten ska bestämmas genom att man väger avfallet (5 § första stycket LSA). Ett alternativ till att ha en egen våg på anläggningen är att utnyttja en annan verksamhets våg. Sådana vågar kan finnas till exempel på vägstationer, asfaltverk, grustag m.fl. anläggningar eller på transportfordon (prop. 1998/99:84 s. 110).

Undantag från kravet på vägning vid särskilda skäl

I vissa fall får avfallsskatten bestämmas på annan grund än genom vägning. Detta gäller om den mängd avfall som förs in till eller uppkommer vid en anläggning är av mindre omfattning eller om det av någon annan anledning finns särskilda skäl (5 § andra stycket LSA).

Avfallsmängd av mindre omfattning

Skatteverket anser följande om begreppet ”mindre omfattning” i 5 § andra stycket LSA. Om mängden avfall som förs in till eller uppkommer vid en anläggning, exklusive avfall enligt 11 § LSA, understiger 5 000 ton per år är mängden av mindre omfattning.

Vissa andra särskilda skäl

Andra särskilda skäl för att bestämma skatten på annan grund än vägning kan vara

  • att de aktuella avfallsslagen visserligen ska redovisas i deklarationen men inte ska få några beskattningskonsekvenser på grund av att de berättigar till avdrag enligt 10 eller 11 § LSA
  • att de aktuella avfallsslagen är homogena och det går att bestämma vikten tillförlitligt genom omräkning från avfallets volym (prop. 1998/99:84 s. 111).

Ett ytterligare exempel på när det finns särskilda skäl är om vågen tillfälligt är ur funktion på grund av tekniskt fel eller någon annan oförutsedd händelse som den skattskyldiga inte kunnat råda över.

Annan möjlig grund för att beräkna skatten

En möjlig grund för att beräkna skatten kan vara att tillämpa den maximivikt per år som anges i tillståndet. Detta gäller åtminstone för anläggningar som tar emot en begränsad mängd avfall.

Vidare bör en omräkning från volym till vikt kunna ske i den mån det på en anläggning endast deponeras ett eller ett fåtal homogena slag av branschspecifikt avfall eller för ett visst avfallsslag om det deponeras separat (prop. 1998/99:84 s. 111).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1999:673) om skatt på avfall [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1998/99:84 Lag om skatt på avfall [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Avfallsskatt - undantag från krav på vägning av avfall då avfallsmängden är av mindre omfattning [1]