OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: RSFS 2003:45

beslutade den 15 december 2003.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2022:33.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 1 § första stycket 10 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt, 1 § första stycket 9 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt och 5 § första stycket 9 förordningen (1994:1784) om skatt på energi följande.

Definitioner

1 §   Med lagerbokföring avses sådan redovisning som upplagshavare skall föra enligt

   - 10 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

   - 9 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och

   - 4 kap. 3 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

   Med upplagshavare avses den som godkänts enligt

   - 10 § lagen om tobaksskatt,

   - 9 § lagen om alkoholskatt, och

   - 4 kap. 3 § lagen om skatt på energi.

   Med skatteupplag avses sådant utrymme som godkänts enligt

   - 10 § lagen om tobaksskatt,

   - 9 § lagen om alkoholskatt, och

   - 4 kap. 3 § lagen om skatt på energi.

Lagerbokföring

2 §   Med att upplagshavaren för varje skatteupplag löpande skall bokföra affärshändelser och varurörelser avses att affärshändelser och varurörelser skall redovisas så snart det kan ske.

   Redovisningen skall innehålla uppgifter om

   - slag av inleverans respektive utleverans och uttag,

   - datum, och

   - slag av vara.

   Med inleverans avses att varan förts in i skatteupplaget. Med inleverans förstås även att varan tillverkats eller bearbetats inom skatteupplaget. Om varan förts in i skatteupplaget skall det framgå från vem varan levererats. Om varan förts in till ett skatteupplag från ett annat skatteupplag tillhörande samma upplagshavare skall det framgå från vilket skatteupplag varan levererats.

   Med utleverans avses att varan förts ut ur skatteupplaget. Med utleverans förstås även att varan tagits i anspråk i skatteupplaget för tillverkning eller bearbetning. Om varan förts ut från skatteupplaget skall det framgå till vem varan levererats. Om varan förts till ett annat skatteupplag tillhörande samma upplagshavare skall det framgå till vilket skatteupplag varan levererats. Vid försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker behöver det inte framgå till vem varan levererats.

   Med uttag avses, förutom sedvanlig innebörd av begreppet, att varor stulits eller förstörts.

   Med datum avses den dag då

   1. skattepliktig vara förs in i skatteupplaget,

   2. skatteplikt uppkommer för vara genom tillverkning eller bearbetning,

   3. skattepliktig vara förs ut ur skatteupplaget,

   4. skattepliktig vara tas i anspråk för tillverkning eller bearbetning, eller

   5. uttag av skattepliktig vara görs.

   Med redovisning av vara förstås sådan redovisning som avses i 3–5 §§.

3 § Beträffande varor som omfattas av 1a–1c §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall det av redovisningen framgå antalet cigaretter, cigarrer, cigariller respektive mängden röktobak av varje märke och typ.

   Det är tillräckligt att uppgifterna som framgår av första stycket kan härledas från redovisningen. Det krävs i sådana fall att detta kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av uppgifter som finns tillgängliga hos upplagshavaren.

4 §   Beträffande varor som omfattas av lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall det av redovisningen framgå antalet förpackningar av varje slag av alkoholvara och märke. För varje förpackning skall volym och alkoholhalt framgå. Med slag av alkoholvara avses sådana alkoholvaror för vilka skatt skall betalas enligt 2–6 §§ lagen om alkoholskatt.

   Om det är fråga om alkohol som inte förpackats skall varurörelsen redovisas så att kvantiteten framgår. Kvantiteten skall anges i vikt eller volym.

   Det är tillräckligt att uppgifterna i första och andra styckena kan härledas från redovisningen. Det krävs i sådana fall att detta kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av uppgifter som finns tillgängliga hos upplagshavaren.

5 §   Beträffande mineraloljeprodukter som omfattas av 1 kap. 3 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall det av redovisningen framgå kvantiteten av varje slag av mineraloljeprodukt. Vid redovisningen skall det även framgå till vilket KN-nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 oktober 1994 och till vilken miljöklass varan hänförs.

   Det är tillräckligt att uppgifterna i första stycket kan härledas från redovisningen. Det krävs i sådana fall att detta kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av uppgifter som finns tillgängliga hos upplagshavaren.

Lagerinventering

6 §   Med att upplagshavare regelbundet skall inventera lagret avses att fysisk inventering skall ske för varje upplag minst en gång per kalenderår.

   Resultatet av inventeringen skall dokumenteras så att varorna redovisas på sätt som anges i 3–5 §§. Möjlighet att kvitta olika artiklar mot varandra i samband med inventeringen föreligger inte.

7 §   Fysisk inventering skall, utöver vad som framgår av 6 §, ske vid återkallelse enligt 12 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 11 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt och 4 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

   Fysisk inventering enligt första stycket skall ske vid tidpunkten för Skatteverkets beslut om återkallelse. Om Skatteverket i beslutet angett att beslutet skall gälla från annan tidpunkt skall fysisk inventering istället ske vid denna senare tidpunkt.

   Resultatet av inventeringen skall dokumenteras så att varorna redovisas på sätt som anges i 3–5 §§. Möjlighet att kvitta olika artiklar mot varandra i samband med inventeringen föreligger inte.

Bevarande och tillhandahållande av uppgifter

8 §   Uppgifter enligt 2–7 §§ skall jämställas med räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078).

9 §   Uppgift enligt 2–7 §§ skall hållas tillgängliga hos upplagshavaren för revision eller annan kontroll, och utan dröjsmål tillhandahållas Skatteverket.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004.