Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2011-03-11

Dnr: 131 113498-11/111

Notera att från och med den 1 augusti 2016 medges skattereduktion för beskärning och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden varför sista meningen i avsnitt återställning har tagits bort.

Notera att procentsatsen för rotavdrag ändrades från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden 2016-01-01.

1 Sammanfattning

Skattereduktion för ROT-arbete medges för markarbete som utförs på småhusfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion. Markarbete som ger rätt till skattereduktion kan avse

  • el-, vatten och avloppsledningar,
  • dränering av husgrund,
  • ledningar för elektronisk kommunikation,
  • anläggning för värmeförsörjning,
  • borrning och grävning för berg- och jordvärme samt
  • arbete med borrning eller nedgrävning av brunn.

Allt under förutsättning att arbetet sker i nära anslutning till bostadshuset, på småhusets tomt, och att värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation ska tillföras bostadshuset eller komplementhuset. Skattereduktion kan inte medges för markarbete som utförs till byggnad på ofri grund. Skattereduktion för markarbete som utförs på tomt som innehas med tomträtt kan medges förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

Skattereduktion medges även för arbete med att återställa det uppgrävda området förutsatt att återställningsarbetet utförs så snart det kan ske, dock senast inom sex månader från det att det markarbete som gav rätt till skattereduktion utfördes.

Med återställningsarbete avses sådant arbete som är nödvändigt för att återställa det uppgrävda området i ursprungligt skick. Skattereduktion medges inte för sådant återställningsarbete som innebär en förbättring eller förändring (nyanläggning) av det uppgrävda området.

Skattereduktion för husarbete medges endast för arbetskostnaden. Det innebär att skattereduktion bara kan medges för arbetskostnaden för den eller de personer som utför grävarbetet. Maskinkostnaden, som vid markarbete oftast utgör den största delen av kostnaden, ger inte rätt till skattereduktion.

2 Bakgrund och frågeställning

I samband med att markarbete som ger rätt till skattereduktion utförs har fråga uppkommit om skattereduktion även kan medges för igenfyllnad av det uppgrävda området och i så fall hur lång tid man har på sig för att återställa marken. Vidare har fråga uppkommit om hur arbetskostnad för markarbete ska beräknas.

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om rätt till skattereduktion för husarbete (ROT- och hushållsarbete) finns i 67 kap. 11—19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Som hushållsarbete räknas även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus, ägarlägenhet och bostadsrätt (ROT-arbete), se 13 a och b §§.

Skattereduktion medges även för enklare trädgårdsarbete som häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

Skattereduktion medges endast för arbetskostnad, se 11 § 3.

I proposition 2008/09:178 s. 35 f. anges följande beträffande markarbete:

”Härutöver kan konstateras att regeringens förslag att ROT-arbete ska räknas som hushållsarbete inte i sig innebär något krav på att arbetet ska utföras i bostaden. Avgörande är i stället de avgränsningar som regeringen närmare redogör för ovan, nämligen att det ska vara fråga om reparation, underhåll, om- eller tillbyggnad av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Denna formulering kan närmast jämföras med tidigare lagstiftning om skattereduktion för ROT-arbeten i vilken angavs att skattereduktionen avsåg ’utgifter för reparation och underhåll samt utgifter för om- och tillbyggnad av bostadshus’ (jfr 2 § lagen [2004:752] om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus). Någon särskild reglering om markarbeten fanns inte i tidigare lagstiftning. Enligt regeringens mening finns det mot denna bakgrund inte skäl att i den nu föreslagna lagen införa en särskild bestämmelse för de former av ROT-arbete som utgörs av markarbete.

Vad så gäller vilken typ av markarbeten som omfattas av förslaget anser regeringen även här att utgångspunkten bör vara att omfattningen i möjligaste mån bör vara densamma som vid tillämpningen av tidigare lagstiftning. Markarbete som typiskt sett ingår är därmed i första hand markarbeten för reparation och underhåll av el-, vatten- och avloppsledningar i direkt anslutning till byggnaden. Dränering kan därmed anses ingå liksom ledningar för elektricitet eller elektronisk kommunikation samt anläggningar för värmeförsörjning. Vidare bör markarbete vid borrning för jord- eller bergvärme anses ingå, liksom arbete med borrning eller nedgrävning av brunn om vatten dras in i ett bostadshus. Dessa former av markarbete bör anses ske i direkt anslutning till byggnaden under förutsättning att elektriciteten, värmen, vattnet etc. är avsett att tillföras byggnaden samt att arbetet utförs på den tomt som bostaden är belägen på. Avgränsningen att arbetet ska ske i direkt anslutning till byggnaden samt på den tomt som bostaden är belägen på innebär vidare att arbeten som utförs på en samfällighet i vilken fastighetsägaren är delägare inte omfattas av skattereduktion. Som regeringen återkommer till nedan är det endast arbetskostnaden för markarbetet som omfattas av skattereduktionen. Kostnader för maskiner, exempelvis vid grävnings- och borrningsarbete, omfattas därmed inte.”

I proposition 2006/07:94 s. 41 f. anges följande beträffande trädgårdsarbete:

”Även vissa enklare former av trädgårdsarbete som utförs på en tomt eller i en trädgård som hör till bostaden bör omfattas av skattereduktionen. Detta är arbeten som i dag i hög utsträckning utförs svart eller av hushållen själva. Trädgårdsarbete är dock i förhållandevis stor utsträckning något som utförs av eget intresse och är en form av fritidsaktivitet. Det kan därför antas att en möjlighet att få skattereduktion för utgifter för alla former av trädgårdsarbete sannolikt inte skulle medföra någon nämnvärd ökning av arbetsutbudet. En förutsättning för skattereduktion bör därför vara att det arbete som omfattas av skattereduktion avser normalt, återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i syfte att hålla tomten eller trädgården i acceptabelt skick och som inte kräver några specialistkunskaper. Regeringen anser därför att det trädgårdsarbete som skall omfattas skall vara häckklippning, gräsklippning, krattning och ogräsrensning. Därigenom omfattas således inte planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning eller anläggningsarbeten som utförs på tomten.”

I proposition 2008/09:178 s. 38 anges följande beträffande maskinkostnad:

”Det är således endast arbetskostnaden som omfattas av skattereduktionen. Regeringen anser att det på samma sätt som för hushållsarbete endast ska vara arbetskostnaderna för ROT-arbetet som kan ingå i underlaget för skattereduktion. --- Som underströks av regeringen när skattelättnaden för utgifter för hushållsarbete infördes bör endast arbetskostnaden omfattas av skattereduktion eftersom reduktionen syftar till att subventionera vit sysselsättning. Som exempel på utgifter som inte ingår nämndes i förarbetena kostnader för en gräsklippare eller snöplog (prop. 2006/07:94, s. 49). Regeringen anser att samma regler som i dag gäller för hushållsarbete också ska gälla för ROT-arbete. Det finns således inte skäl att nu göra någon annan bedömning vad gäller arbetskostnaden. Kostnader för t.ex. gräv- och borrmaskiner bör därför inte utgöra en del av arbetskostnaden. Eftersom maskinkostnader inte berättigar till skattereduktion kan det vara en fördel, såväl för utföraren som för köparen, att maskinkostnader särskiljs från arbetskostnad i faktura eller liknande underlag.”

4 Bedömning

Av lagstiftningen och dess förarbeten framgår att skattereduktion för husarbete kan medges för vissa markarbeten men bara för den faktiska arbetskostnaden. Av förarbetena framgår vidare att skattereduktion inte ska medges för planteringsarbeten och anläggningsarbeten som utförs på tomten.

Återställningsarbete

Markarbete medför regelmässigt att den befintliga tomtmarken eller trädgården skadas i samband med att arbetet utförs. Arbetet som sådant, exempelvis dränering av husgrund eller nedgrävning av fiberoptik, ger rätt till skattereduktion. Även återfyllnad av den uppgrävda marken ger rätt till skattereduktion. Sådant arbete sker normalt i direkt anslutning till att markarbetet slutförs. Övrigt återställande av tomtmarken eller trädgården där grävarbetet utförts, exempelvis återläggning av gräsmatta och återplantering av de växter som tidigare växte där grävarbetet utfördes kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs i direkt anslutning till det utförda grävningsarbetet, dock senast inom sex månader.

Av lagstiftningen om skattereduktion med dess förarbeten framgår att skattereduktion inte ska medges för plantering och anläggning av trädgård. Detta medför att skattereduktion inte kan medges för nyanläggning av trädgård eller plantering av nya växter även om sådant arbete skulle ske i samband med att markarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts..

Arbetskostnad

Skattereduktion kan endast medges för arbetskostnad. Markarbete utförs ofta med dyrbara maskiner där maskinkostnaden ofta utgör en större del av den totala kostnaden för arbetet. För att skattereduktion ska kunna medges måste arbetskostnaden specificeras. Arbetskostnaden bör beräknas per arbetad timme och arbetskostnaden bör normalt inte beräknas högre än timpriset för en hantverkare.

Exempel 1

Hasse har anlitat en firma för att gräva en brunn på tomten. I samband med att marken kring brunnen läggs igen anlägger Hasse en ny plantering. Hasse kan inte få skattereduktion för den nya planteringen eftersom det är ett anläggningsarbete som inte ger rätt till skattereduktion.

Exempel 2

I september 2009 utfördes ett omfattande grävarbete på Svens tomt med anledning av att avloppet till Svens fastighet behövde bytas ut. Entreprenören fyllde igen den uppgrävda marken men eftersom Sven åkte utomlands på långsemester så skedde inte något ytterligare återställande av marken. I juni 2010 bestämmer sig Sven för att återställa marken i ursprungligt skick. Eftersom så lång tid förflutit, mer än sex månader, sedan det markarbete som ger rätt till skattereduktion utfördes kan skattereduktion inte medges för det anläggningsarbete som utförs för att återställa tomten i ursprungligt skick eftersom anläggningsarbete i trädgård inte ger rätt till skattereduktion.

Exempel 3

Hjördis har anlitat en firma för att gräva och lägga ner ett nytt avloppsrör. Arbetet utförs på Hjördis tomt och företaget utför grävarbetet med hjälp av en grävmaskin. I samband med att marken läggs igen återplanteras de vinbärsbuskar som grävdes upp i samband med markarbetet. Eftersom återställningen enbart avser plantering av sådana växter som fanns innan arbetet startade kan skattereduktion medges för hela återställningsarbetet.

Exempel 4

Arbetet på Hjördis tomt tog tio timmar inklusive grävarbete (med maskin). Hjördis betalade 20 000 kr för hela arbetet inklusive material. Arbetskostnaden har beräknats till 450 kr inklusive moms per timme vilket innebär en total arbetskostnad om 4 500 kr (10x450). Hjördis har rätt till en skattereduktion med 2 250 kr vilket innebär att hon ska betala 17 750 kr till utföraren och att utföraren kan få ytterligare 2 250 kr från Skatteverket när Hjördis har betalat sin räkning.