OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2008-06-17

Dnr: 131 385321-08/111

Nytt: 2023-06-02

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

När en bostadsrättsförening upplåter en bostadsrättslägenhet för att av bostadsrättshavaren under en vecka varje år för obegränsad tid nyttjas i enlighet med vissa samägarvillkor är detta en omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Verksamheten medför inte skattskyldighet och rätt till avdrag för ingående skatt föreligger inte.

Om en bostadsrättsförening bistår medlemmarna genom att i eget namn hyra ut deras möblerade rum och lägenheter för tillfällig logi kan föreningen bedriva sådan rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet som medför skattskyldighet.

2 Bakgrund och frågeställning

En bostadsrättsförening upplåter enligt ett bostadsrättsavtal andelar av bostadsrätten för att av bostadsrättshavaren för obegränsad tid nyttjas i enlighet med vissa samägarvillkor. Samägarvillkoren ska reglera förhållandet mellan de personer som tillsammans äger en viss bostadsrätt. Lägenheten ska enligt avtalet användas som fritidsbostad. Med andelen följer enligt samägarvillkoren rätten att nyttja lägenheten under en vecka varje år. Bostadsrättshavaren erlägger per andel en grundavgift och en årlig avgift till föreningen för bostadsrätten.

Fråga har uppkommit om bostadsrättsföreningen genom sin upplåtelse av lägenheter bedriver hotellrörelse (korttidsuthyrning av möblerade lägenheter) och därmed är skattskyldig samt om rätt till avdrag föreligger för ingående skatt för kostnader för lägenheterna.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, undantas från skatteplikt omsättning som avser bl.a. upplåtelse av bostadsrätter. Skatteplikt föreligger dock enligt 3 § första stycket 4 ML för rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet.

I rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, finns motsvarande bestämmelser i artikel135.1 loch135.2 a . Enligt dessa bestämmelser undantas från det undantag, som gäller vid uthyrning av fast egendom, tillhandahållande av logi, såsom detta definieras i medlemsstaternas lagstiftning, inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion, däribland tillhandahållande av logi i semesterbyar eller på område som iordningställts för användning som campingplatser.

Den svenska bestämmelsen rörande skatteplikt för rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet har ansetts överensstämma med den motsvarande bestämmelsen i direktivet (SOU 1994:88 s. 114).

EG-domstolen har i mål C-346/95, Elisabeth Blasi, uttalat sig om innebörden av den aktuella direktivbestämmelsen. I domen (p. 20) anförs bl.a. att direktivets uttryck "branscher med liknande funktion" som hotellbranschen bör ges en vid tolkning, eftersom dess syfte är att säkerställa att tillfälligt tillhandahållande av logi liknande - och således potentiellt konkurrerande med - den som tillhandahålls inom hotellbranschen beskattas.

I ett ej överklagat förhandsbesked 1998-06-15 har Skatterättsnämnden (SRN) ansett att innehållet i och syftet med verksamheten är avgörande för bedömningen om en verksamhet ska hänföras till sådan skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet som avses i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Det saknar betydelse om lagen om hotell- och pensionatsrörelse är tillämplig på verksamheten.

SRN har också i ett ej överklagat förhandsbesked 2000-10-04 besvarat ett antal frågor rörande skatteplikt för omsättning som avsåg ett bolags uthyrning av ett fritidshus. På frågan om bolagets korttidsuthyrning utgjorde skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet uttalade SRN, bl.a. med hänvisning till RÅ 1988 not. 642 och RÅ 1991 not. 82, att det avgörande för bedömningen om en verksamhet ska hänföras till sådan skattepliktig rumsuthyrning som avses i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML är innehållet i och syftet med verksamheten. Eftersom bolagets verksamhet var inriktad på att i en aktiv rörelse tillhandahålla en fritidsbostad för tillfälligt bruk var den enligt SRN:s mening inte av den fastighetsförvaltande karaktär som undantas från skatteplikt utan hänförlig till sådan hotellrörelse eller liknande verksamhet som är skattepliktig i mervärdesskattehänseende. Bedömningen påverkades inte av att uthyrningsverksamheten omfattade endast en fritidsbostad.

4 Skatteverkets bedömning

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt, 1 kap. 1 § bostadsrättslagen (1991:614). Upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt får enligt 3 § nämnda lag enbart ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Av 4 § framgår att upplåtelse av en lägenhet ska ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning.

När bostadsrättsföreningen upplåter bostadsrätten ska varje medlem betala en insats som utgör en del av finansieringen av förvärvet av fastigheten. Bostadsrättsföreningar tar normalt också ut en avgift för att täcka löpande kostnader.

En bostadsrättsförenings upplåtelse av lägenheter med bostadsrätt till medlemmar är en från skatteplikt undantagen upplåtelse(3 kap. 2 § ML).

Enligt förutsättningarna i frågeställningen upplåter bostadsrättsföreningen lägenheter för fritidsboende enligt bostadsrättsavtal mot en grundavgift samt en årlig avgift. Bostadsrättshavaren blir medlem i föreningen och får en rätt att som fritidsbostad nyttja en viss lägenhet under obegränsad tid i enlighet med vissa samägarvillkor. Förhållandena är således annorlunda än för en hyresgäst som hyr ett rum eller en bostad för tillfälligt boende. I sådana fall får hyresgästen enbart en rätt att tillfälligt disponera bostaden.

En bostadsrättsförening ska enligt bostadsrättslagen ha som ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt till medlemmar på obegränsad tid. Innehållet och syftet i bostadsrättsföreningens verksamhet kan därför inte anses vara att aktivt tillhandahålla tillfälligt boende gentemot bostadsrättshavarna. Upplåtelser av bostadsrätter skiljer sig således väsentligt från det som gäller vid uthyrning av rum eller lägenhet i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Upplåtelse av lägenheter med bostadsrätt kan inte heller anses ske i konkurrens med hotellverksamhet även om det är fråga om fritidsbostäder. Bostadsrättsföreningens upplåtelse gentemot medlemmarna utgör därför inte en rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet i mervärdesskattelagens mening.

Oavsett om en blivande bostadsrättshavare förvärvar en eller flera andelar av en bostadsrätt till en lägenhet ska enligt Skatteverket föreningen anses upplåta bostadsrätter och omsättningen är därmed undantagen från skatteplikt. Föreningens verksamhet kan enligt Skatteverket inte anses som en rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet när lägenheter upplåts till medlemmar.

Enligt 8 kap. 3 § första stycket ML föreligger avdragsrätt för ingående skatt som hänför sig till verksamhet som medför skattskyldighet. När en bostadsrättsförening upplåter bostadsrätter till medlemmar för boende bedriver föreningen inte verksamhet som medför skattskyldighet. Rätt till avdrag för ingående skatt föreligger därför inte.

Om en bostadsrättsförening däremot hyr ut möblerade rum och lägenheter för tillfällig logi, utan att fråga är om upplåtelse av bostadsrätt, kan föreningen bedriva en sådan hotellrörelse eller liknande verksamhet för vilken skatteplikt föreligger. Detta kan ske genom att bostadsrättsföreningen bistår medlemmarna med att i eget namn hyra ut deras lägenheter under den tid medlemmen inte själv nyttjar dessa. Eventuell skattskyldighet till mervärdesskatt ska då bedömas i varje led för sig. Skatteverket har i ställningstagande 2005-01-24, dnr 130 735858-04/111, närmare behandlat skattskyldighet och avdragsrätt vid uthyrning av tillfällig bostad bl.a. när en uthyrning kan anses ske i eget namn och när avdragsförbudet för stadigvarande bostad blir tillämpligt.