OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2007-01-11

Dnr: 131 789508-06/111

Nytt: 2024-01-19

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2024-01-19, dnr 8-2733876.

1 Sammanfattning

En bilverkstad ska ta ut mervärdesskatt på ersättning som den erhåller för reparation av en krockskadad bil även om denna innan reparationen är slutförd lämnas som inbyte vid köp av annan bil. Detta gäller oavsett om reparationstjänsten faktureras till den som ägde bilen vid skadetillfället eller till dennes försäkringsgivare och oavsett vem som är ägare till bilen när reparationen utförs.

Om den som ägde bilen vid skadetillfället inte är skattskyldig till mervärdesskatt och därför saknar avdragsrätt för ingående skatt uppgår dennes kostnad för att avhjälpa skadan till ett belopp inklusive mervärdesskatt.

2 Bakgrund och frågeställning

Den uppkomna frågan gäller försäkringsbolags utbetalning av försäkringsersättning. En privatperson som har krockat med sin bil lämnar in den för reparation till en bilverkstad. Under tiden som bilen är på verkstaden köper privatpersonen en ny bil och lämnar den krockskadade bilen som inbytesbil till bilhandlaren. Den gamla bilen värderas av bilhandlaren som om den var reparerad. I samband med inbytet överlåter privatpersonen sin rätt till försäkringsersättning till bilhandlaren. Privatpersonen betalar självrisken i enlighet med försäkringsvillkoren. När reparationen är utförd fakturerar bilverkstaden reparationskostnaden till försäkringsbolaget. Fråga har nu uppkommit om försäkringsbolaget ska betala ut försäkringsersättningen exklusive eller inklusive mervärdesskatt.

Skrivelsen behandlar även den situationen att skadan på inbytesbilen repareras i bilhandlarens egen verkstad.

3 Gällande rätt m.m.

Av 1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, framgår att mervärdesskatt ska betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor och tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet.

Enligt 8 kap. 3 § ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. Den skattskyldiges avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import för avhjälpande av skador som uppstått i verksamheten även då den som vållat skadan eller en försäkringsgivare står för kostnaden för förvärvet eller importen.

Av artikel168 ai rådets direktiv 2006/112/EG framgår att i den mån en tjänst används för den beskattningsbara personens beskattade transaktioner ska han ha rätt att dra av mervärdesskatt som ska betalas till eller har betalats i medlemsstaten för tjänster som har tillhandahållits, eller kommer att tillhandahållas till honom av en annan beskattningsbar person.

Av Handledning för mervärdesskatt 2006, MHL, s.445 f . framgår att i de fall den skadelidande är skattskyldig och han själv eller genom annan avhjälper skada, har han avdragsrätt för mervärdesskatten avseende detta. Avdrag får då göras antingen för den mervärdesskatt som belöper på kostnader för materialinköp, dvs. ej för värdet av eget arbete, eller för den mervärdesskatt som debiteras av den anlitade uppdragstagaren. Den skadelidandes skada uppgår pga. att han har avdragsrätt för mervärdeskatten till kostnaden exklusive mervärdesskatt för skadans avhjälpande. Den ersättning den skadevållande eller hans försäkringsgivare betalar ut kan därför vara exklusive mervärdesskatt.

4 Skatteverkets bedömning

Den första frågan avser situationen att den skadelidande privatpersonen lämnar in bilen till en bilverkstad för att den ska reparera skadan. Bilverkstaden tillhandahåller i detta fall en tjänst åt privatpersonen. Därefter köper privatpersonen en ny bil och använder den krockskadade bilen, som värderas av bilhandlaren som om den var reparerad, som inbytesbil. Den skadelidande har enligt försäkringsavtal med sitt försäkringsbolag rätt till ersättning för reglering av skadan. Självrisken betalas av privatpersonen. Bilverkstaden fakturerar den skadelidandes försäkringsbolag för reparation av skadan. Bilverkstaden ska debitera mervärdesskatt på sitt tillhandahållande.

Om den skadelidande istället, vid inbytet av bilen, låter bilhandlaren reparera skadan i dennes egna verkstad tillhandahåller bilhandlaren en tjänst åt privatpersonen. Avtalet om reparation av skadan är ingånget mellan privatpersonen och bilhandlaren. Bilhandlarens reparation är en omsättning i dennes verksamhet. Bilhandlaren tillhandahåller en tjänst åt privatpersonen. Denna tjänst ska försäkringsbolaget pga. privatpersonens försäkringsavtal med försäkringsbolaget betala. Den skadelidande privatpersonen har enligt avtal rätt till ersättning för reglering av skadan från sitt försäkringsbolag. Självrisken betalas av privatpersonen. Bilhandlaren ska debitera mervärdesskatt på fakturan som skickas till försäkringsbolaget.

Den som reparerar bilen åt privatpersonen, antingen detta är det företag som bytt in den skadade bilen eller en annan bilverkstad, omsätter således en skattepliktig tjänst till privatpersonen eller dennes försäkringsbolag och blir därför skattskyldig för mervärdesskatt för ersättningen.

Enligt 8 kap. 3 § ML får en skattskyldig skadelidande göra avdrag för ingående skatt för skador som uppstått i verksamheten även då t.ex. en försäkringsgivare står för kostnaden. Den ersättning som försäkringsgivaren betalar ut kan i ett sådant fall vara exklusive mervärdesskatt. I de båda situationer som nu är aktuella är det en privatperson som är skadelidande och som pga. försäkringsavtal med försäkringsbolaget har rätt till ersättning för reglering av skadan. Att privatpersonen överlåtit sin rätt till försäkringsersättning till bilhandlaren förändrar inte detta. Eftersom den skadelidande är privatperson har denne inte någon avdragsrätt för ingående skatt varför bestämmelsen i 8 kap. 3 § ML inte är tillämplig. Den skadelidandes kostnad för att avhjälpa skadan uppgår då till ett belopp inklusive mervärdesskatt.