OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Fast driftställe kan uppkomma om det utländska företaget har en beroende representant i Sverige som regelmässigt ingår avtal för verksamheten.

Beroende representant med fullmakt att ingå avtal

Fast driftställe kan föreligga även om det utländska företaget inte har någon stadigvarande plats här varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Så är fallet om en person är verksam för det utländska företaget här i Sverige och har fått en fullmakt som regelmässigt används för att ingå bindande avtal för det utländska företagets räkning. Personen kallas då beroende representant (2 kap. 29 § tredje stycket IL).

Hur fullmakten ska vara utformad finns inte reglerat, men den måste avse avtal som sluts för uppdragsgivarens närings­verksamhet, d.v.s. avtalen ska avse det utländska företagets kärnverksamhet. För att fast driftställe ska anses föreligga ska den beroende representanten under tiden den utför sitt uppdrag för det utländska företaget ha en närvaro i Sverige som uppgår till minst sex månader. Om närvaron i Sverige inte uppgår till minst sex månader uppkommer i normalfallet inte ett fast driftställe. Fullmakten ska användas regelmässigt. För att avgöra om fullmakten har använts regelmässigt måste hänsyn tas till vilken typ av avtal det rör sig om och vilken verksamhet som företaget bedriver.

De svenska reglerna om fast driftställe har anpassats efter definitionen av fast driftställe i OECD:s modellavtal (prop. 1986/87:30 s. 42 f.). Vägledning bör därför hämtas från kommentarerna till artikel 5 p. 5 i OECD:s modellavtal vid tolkning av intern rätt och fast driftställe genom beroende representant. Se även förhållandet mellan intern rätt och OECD:s modellavtal.

En enskild näringsidkare är inte en beroende representant för sin enskilda näringsverksamhet

En enskild näringsidkare kan, enligt Skatteverket, inte anses vara en beroende representant för sin enskilda näringsverksamhet, jfr. 2 kap 29 § fjärde stycket IL. Däremot kan en enskild näringsidkare bli beroende representant enligt OECD:s modellavtal, artikel 5 punkt 5. Skillnaden är att IL kräver en fullmakt och att modellavtalet endast kräver en behörighet att företräda företaget. En fullmakt kan enligt Skatteverket endast ställas ut i ett tvåpartsförhållande och en enskild näringsidkare kan inte avtala med sig själv.

Oberoende representant medför inte fast driftställe

Motsatsvis anses fast driftställe inte finnas när en representant bedriver affärsverksamhet som ingår i representantens vanliga näringsverksamhet i Sverige. Personen kallas då oberoende representant. Exempel på sådana oberoende representanter är mäklare och kommissionärer (2 kap. 29 § fjärde stycket IL).

Kommissionär

En kommissionär säljer och köper i eget namn enligt kommissionslagen (2009:865). Kommissionärens motpart har således inget avtalsförhållande med kommittenten, i detta fall det utländska företaget, och kommissionären binder inte detta. Enligt Skatteverkets uppfattning föreligger då inte ett fast driftställe för det utländska företaget som är kommittent. Se vidare under avsnittet om kommissionärsförhållanden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Kommissionslag (2009:865) [1]

Ställningstaganden

  • Kan en enskild näringsidkare vara en beroende representant för sin enskilda näringsverksamhet så att fast driftställe uppkommer? [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster