Områden: Punktskatter och trafikskatter (Vägavgift)

Löpnr: SKV A 2005:23

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Enligt 5 § andra stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon gäller avgiftsplikt för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg. För svenskt fordon med draganordning grundas, enligt tredje stycket nämnda lagrum, avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikt som fordonskombinationen kan ha.

Allmänna råd:

En lastbil med en uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 2 000 kilogram eller lastbil med bostadsinredning, butiksinredning, kontorsinredning, sjukvårdsinredning, verkstadsinredning, arbetsplattform, bärgningsfordon, stege, husvagn, tältvagn eller chassi bör inte anses utgöra ett fordon uteslutande för godstransport på väg.

Inte heller bör en lastbil med skåp för övrigt ändamål under förutsättning att lastbilen har en uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 4 000 kilogram anses utgöra ett fordon uteslutande för godstransport på väg.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 2005 och ersätter RSV:s allmänna råd (RSV 2003:8) om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2005:19.