OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En överföring till ett tjänstepensionsinstitut som likställs med en pensionsstiftelse eller till tjänstepensionsinstitut där avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring ska påverka underlaget för SLP.

Läs mer om vad som ingår i underlaget för SLP.

En betalning eller överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut ökar underlaget

Tjänstepension kan tryggas med avdragsrätt genom en betalning eller överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut förutsatt att avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring och uppfyller de villkor som anges i 58 kap. 1 a § IL eller att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse.

Underlaget för SLP ökar med en betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut om avtalet är jämförbart med pensionsförsäkring och uppfyller de villkor som anges i 58 kap. 1 a § IL (2 § första stycket f SLPL).

Underlaget för SLP ökar med en överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett avtal om tjänstepension om institutet likställs med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (2 § första stycket f SLPL).

Underlaget ökar oavsett om arbetsgivaren helt eller delvis inte får avdrag för betalningen eller överföringen. Läs mer om Underlaget påverkas även om avdrag för pensionskostnaden inte medges.

Mer information om när utländska arbetsgivare ska betala SLP hittar du här.

En ersättning från ett tjänstepensionsinstitut minskar underlaget

Underlaget för SLP minskar med en ersättning som betalas till arbetsgivaren från ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som likställs med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (2 § första stycket h SLPL).

Utbetalningen av pensionen ökar underlaget

Tryggas tjänstepension genom ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett avtal om tjänstepension och institutet likställs med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen betalar arbetsgivaren som utfäst tjänstepensionen ut pensionen. Utbetald pension ökar underlaget för SLP (2 § första stycket d SLPL).

Om en arbetsgivare får ersättningen från ett utländskt tjänstepensionsinstitut som motsvarar utbetald pension tar de båda posterna ut varandra och SLP betalas i praktiken vid tryggande av pensionen, d.v.s. vid överföringen till det utländska tjänstepensionsinstitutet.

Kompletterande information

  • En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse genom överföring av medel till ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES, om institutet kan likställas med en pensionsstiftelse.
  • En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse genom att betala till ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring.
  • En arbetsgivare som innehar ett avtal om tjänstepension är skattskyldig till avkastningsskatt om avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring.
  • En arbetsgivare som under beskattningsåret innehaft ett avtal om tjänstepension är skattskyldig till avkastningsskatt om avtalet är jämförbart med en kapitalförsäkring.
  • En arbetsgivare som ingått ett avtal om tjänstepension är skattskyldig till avkastningsskatt om tjänstepensionsinstitutetkan likställas med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2] [3] [4]