OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2004-10-12

Dnr: 130 598782-04/111

Nytt: 2019-05-14

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal, dnr 202 180706-19/111.

1 Sammanfattning

Utbetalning från bolag till begränsat skattskyldig fysisk person i samband med likvidation ska beskattas som utdelning enligt 2 § andra stycket kupongskattelagen (1970:624), KupL. Vid beskattningen måste i förekommande fall EG-fördragets bestämmelser beaktas.

2 Bakgrund och frågeställning/Gällande rätt m.m.

Det har uppmärksammats att såväl 3 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, som 2 § andra stycket KupL enligt sin ordalydelse är tillämpliga i fråga om utbetalning till begränsat skattskyldig fysisk person i samband med likvidation när bolaget beslutat träda i likvidation inom en tioårsperiod efter den skattskyldiges utflyttning. Fråga har uppkommit om vilken av bestämmelserna som ska tillämpas.

3 Skatteverkets bedömning

I den aktuella situationen har enligt Skatteverkets uppfattning KupL företräde som speciallagstiftning (lex specialis). Det är därför KupL och inte IL som ska tillämpas i den aktuella situationen.

Det faktum att obegränsat skattskyldiga kapitalvinstbeskattas enligt IL med avdrag för omkostnadsbelopp och möjlighet till avdrag för sparat lättnadsutrymme samt att EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för kapital förbjuder restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater påverkar enligt Skatteverkets bedömning beskattningen enligt KupL.

Vid beskattningen enligt KupL ska därför avdrag för anskaffningsutgiften medges redan vid utbetalningstillfället för personer bosatta inom EU/EES-området.

Bestämmelsen i 27 § andra stycket KupL som medger beaktande av anskaffningskostnad för aktierna först om bolaget upplösts genom likvidation inom två år efter det att utbetalningen gjordes kan inte upprätthållas. Eventuellt sparat lättnadsutrymme enligt 43 kap. 8 § IL måste också beaktas, dvs. viss del av likvidationsutbetalningen kan vara undantagen från kupongskatt.

Utbetalning i samband med likvidation faller in under artikel om utdelning i skatteavtal. Sverige som källstat äger enligt de avtal som ingåtts med andra länder endast rätt att ta ut skatt med ett belopp som inte får överstiga en viss angiven procentsats (oftast 15 %) av utdelningens bruttobelopp.