OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Här finns en sammanställning över författningar, föreskrifter, EU-direktiv m.m. som är aktuella för tobaksskatteområdet.

Författningar

 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
 • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 • Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 • Lag (1999:445) om exportbutiker.
 • Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.
 • Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg.
 • Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012.
 • Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats.
 • Lag (2022:155) om tobaksskatt.
 • Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde.
 • Förordning (2022:182) om tobaksskatt

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi, som ändrats genom Skatteverkets föreskrifter (2022:17) om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:12) om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:13) om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:14) om den som bedriver verksamhet i exportbutik.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:15) om märkning av cigarettförpackningar.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:16) om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:30) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om tobaksskatt.

EU-regelverk

Förordningar

 • Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159.
 • Rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 (EUT L 121, 8.5.2012, s. 1).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2023-02-13
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 612/2013 av den 25 juni 2013 om driften av registren över ekonomiska aktörer och skatteupplag, driftsstatistik och rapportering enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 av om administrativt samarbete i fråga om punktskatter (EUT L 173, 26.6.2013, s. 9-33).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2023-02-13
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/323 av den 24 februari 2016 om fastställande av närmare bestämmelser om samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna om varor med punktskatteuppskov enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 (EUT L 66, 11.3.2016, s. 1–82).
  • Senast ändrad genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/289 av den 12 januari 2024 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/323 vad gäller de uppgifter som krävs för dokument för ömsesidigt administrativt bistånd som rör flyttningar av punktskattepliktiga varor som ska exporteras under punktskatteuppskov i enlighet med rådets förordning (EU) nr 389/2012
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet. (EUT L 247, 23.9.2022, s. 2-56)
  • Senast ändrad genom Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/296 av den 9 november 2023 om ändring av delegerad förordning (EU) 2022/1636 vad gäller meddelanden om punktskattepliktiga varor som exporteras under punktskatteuppskov
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1637 av den 5 juli 2022 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv (EU) 2020/262 vad gäller användning av dokument i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande och flyttning av punktskattepliktiga varor efter frisläppande för konsumtion, samt om fastställande av de formulär som ska användas för intyget om undantag. (EUT L 247, 23.9.2022, s. 57-66).
  • Senast ändrad genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2707 av den 5 december 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2022/1637 vad gäller regler och förfaranden för punktskattepliktiga varor som exporteras under punktskatteuppskov och användningen av ersättningsdokument

Direktiv

 • Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (EUT L 176, 5.7.2011, s. 24).
 • Rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt. (EUT L 58, 27.2.2020, s. 4-42).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2022-04-26

Beslut

 • 2011/480/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 28 juli 2011 om den förteckning över statistiska uppgifter om punktskattestrukturen och punktskattesatserna för tobaksvaror som medlemsstaterna ska tillhandahålla i enlighet med rådets direktiv 92/79/EEG och 92/80/EEG [delgivet med nr K(2011) 5291] (EUT L 197, 29.7.2011, s. 17).

  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (omarbetning)

(EUT L 58, 27.2.2020, s 43-48)

Rekommendationer

 • 2000/789/EG: Kommissionens rekommendation av den 29 november 2000 om riktlinjer för godkännande av lagerhavare enligt rådets direktiv 92/12/EEG när det gäller punktskattebelagda varor [delgivet med nr K (2000) 3355] (EGT L 314 14.12.2000,  s. 29).