OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Löpnr: SKVFS 2005:14

beslutade den 19 september 2005.

Föreskriften SKVFS 2005:14 har ändrats genom SKVFS 2007:13 och SKVFS 2018:11, som också är ett omtryck

Skatteverket föreskriver med stöd av 23 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) följande.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §    Dessa föreskrifter skall tillämpas på sådana fakturor som avses  i 11 kap. 9 § första stycket 1 eller 2 mervärdesskattelagen (1994:200).

Mindre belopp

2 §    Med mindre belopp enligt 11 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) avses en fakturas totalbelopp som inte överstiger 2000 kr inklusive mervärdesskatt.

3 §    I det under 2 § angivna totalbeloppet skall värdet (inklusive mervärdesskatt) av fakturans samtliga omsättningar för vilka faktureringsskyldighet föreligger enligt bestämmelserna i 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) inräknas, oavsett om skattskyldighet för mervärdesskatt föreligger eller inte för den enskilda omsättningen.

4 §    Vad som anges under 2–3 §§ skall även gälla för sådana samlingsfakturor som avses i 11 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Handelsbruk, tekniska förutsättningar m.m.

5 §    Sådana förhållanden som anges i 11 kap. 9 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)  och som innebär att bestämmelserna i 11 kap. 8 § nämnda lag om fakturors innehåll  får frångås föreligger om

    – försäljning sker genom betalautomat av varor eller tjänster såsom motorbränslen, upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel, upplåtelse av parkeringsplats och liknande tillhandahållanden där uppgifter för identifiering av köparen normalt inte är tillgängliga,

    – försäljning sker av persontransporter inom kollektivtrafiken under sådana förhållanden att uppgifter för identifiering av köparen enligt branschpraxis normalt inte är tillgängliga, eller

   – krav på uppgift om köparens namn och adress vid uttagande av väg-, bro- eller tunnelavgift på annat sätt än genom betalautomat skulle medföra avsevärda olägenheter för trafikgenomströmningen.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006.