OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Här finns definitioner av vissa begrepp i inkomstslaget tjänst.

Pension

Det saknas en allmän definition av begreppet pension i inkomstskattelagen. De inkomster som skattemässigt räknas som pension anges i 10 kap. 5 § IL och beskattas som inkomst av tjänst med stöd av den. Med pension menas ersättningar som betalas ut

Ersättningar från pensionssparkonto

Med pension menas också ersättningar som betalas ut från pensionssparkonto, se 10 kap. 5 § andra stycket IL,

  • till pensionsspararen
  • till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande
  • till den som fått rätten till pension genom bodelning
  • till en make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande jämkats
  • vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § ÄktB.

I 58 kap. IL finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (10 kap. 5 § tredje stycket IL).

Som pension räknas även äldre motsvarigheter

Det som gäller för bidrag, ersättningar, inkomster, tillägg, räntor, avgifter och utgifter enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om dess motsvarigheter enligt den lagstiftning som fanns före den 1 januari 2011.

Periodiskt understöd

Som periodiskt understöd behandlas varje utbetalning eller förmån från så kallade familjestiftelser.

En familjestiftelse är en stiftelse där det framgår av stadgarna att stiftelsens inkomster för all framtid eller under en viss tid ska betalas ut till en viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer (10 kap. 6 § IL).

Utbetalningar eller förmåner från familjestiftelser behandlas som periodiska understöd även om de inte betalas ut periodiskt. Detta innebär att även engångsbidrag från familjestiftelser betraktas som periodiska understöd.

Utbetalningar från en utländsk motsvarighet till en svensk familjestiftelse beskattas på samma sätt som utbetalningar från en svensk familjestiftelse. Skatteverket anser att till exempel en familjetrust kan vara en sådan utländsk motsvarighet.

Kompletterande information

Beskattning av pension

Beskattning av periodiska understöd

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS BESLUT av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1]

Ställningstaganden

  • Beskattning av utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person [1]