OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En förmån av fri gruppliv- eller gruppsjukförsäkring är skattepliktig i vissa fall.

Förmån av gruppliv- och gruppsjukförsäkring

En förmån av fri grupplivförsäkring ska tas upp till beskattning endast om en sådan förmån lämnas i enskild tjänst och är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda (11 kap. 19 § IL).

Det finns en skyldighet för försäkringsföretag att betala en särskild premieskatt, LPG, till staten för sådan grupplivförsäkring som inte väsentligt skiljer sig från vad som gäller för statligt anställda (lagen [1990:1427] om särskild premieskatt för grupplivförsäkring).

Förmån av gruppsjukförsäkring enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer ska inte tas upp till beskattning.

Grupplivförsäkringar

Skatteplikten för förmån av väsentligt förmånligare grupplivförsäkringar följer av 11 kap. 19 § IL. Vid lagregelns tillkomst underströks det i förarbetena att bestämmelsen inte borde föranleda en detaljbetonad jämförelse mellan förmåner i enskild och statlig tjänst och att bestämmelsens ändamål fick anses vara att möjliggöra ingripande i mera uppenbara fall av onormalt höga försäkringar (prop. 1963:24 s.13).

Livförsäkringsskyddet för statsanställda (tjänstegruppliv – TGL) uppgår som högst till sex och ett halvt basbelopp och är bl.a. beroende av den avlidnes ålder och vilka efterlevande som finns.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska en förmån av grupplivförsäkring på grund av enskild tjänst anses väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda om den ger ett försäkringsskydd som är 40 % högre än skyddet för statligt anställda. En förmån av grupplivförsäkring på grund av enskild tjänst är fri från inkomstskatt om försäkringsskyddet gällande grundbelopp till efterlevande samt begravningshjälp sammanlagt är högst 6,5 prisbasbelopp med tillägg av 40 % (9,1 prisbasbelopp). Försäkringsskyddet kan därutöver omfatta barnbelopp till barn under 21 år med två prisbasbelopp per barn med tillägg av 40 % utan att bli inkomstskattepliktigt.

En förmån av grupplivförsäkring på grund av enskild tjänst är alltså inkomstskattepliktig om försäkringsskyddet är högre än 6,5 prisbasbelopp med tillägg av 40 % (9,1 prisbasbelopp). Skattepliktig förmån är i sådant fall den del av premien som avser försäkringsskydd gällande grundbelopp till efterlevande samt begravningshjälp som sammanlagt överstiger 6,5 prisbasbelopp. Även i detta fall kan gränsen för skatteplikten förskjutas på grund av förekomsten av minderåriga barn.

Gruppsjukförsäkringar

Förmån av fri gruppsjukförsäkring är skattefri om den utformats efter grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer (avtalsgruppsjukförsäkring eller AGS). Premien för en sådan försäkring är alltså skattefri. Däremot ska ersättning som faller ut på grund av sådan försäkring tas upp till beskattning (11 kap. 20 § IL).

Om försäkringsfallet (sjukdomen) inträffat före år 1991 är dock ersättningen skattefri enligt äldre regler (2 kap. 19 § ILP).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. [1]
  • Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Prop. 1963:24 [1]

Ställningstaganden

  • Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m. [1]