OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En utbildning kan vara skattefri om den skattskyldiga är eller riskerar att bli arbetslös vid till exempel en omstrukturering eller personalavveckling.

Vad krävs för att utbildningen ska vara skattefri?

En utbildning eller annan åtgärd kan vara skattefri om den skattskyldiga är eller riskerar att bli arbetslös inom fem år på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet. Utbildningen eller åtgärden måste i så fall vara av betydelse för att den skattskyldiga ska kunna fortsätta förvärvsarbeta (11 kap. 17 § IL).

Bestämmelsen är tillämplig när arbetsgivaren har vidtagit en åtgärd i syfte att minska personalen eller att omplacera anställda. Skattefriheten omfattar även de situationer då arbetsgivaren vidtar en åtgärd som medför att arbetstagaren känner sig tvingad att säga upp sig själv (prop. 1995/96:152 s. 40).

Av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen framgår att bestämmelsen också är tillämplig när en anställd, som riskerar att bli arbetslös, genomgår utbildning i syfte att få ett nytt arbete hos sin ”gamla” arbetsgivare. Målet gällde en undersköterska som utbildade sig till sjuksköterska för att därefter fortsätta att arbeta hos sin tidigare arbetsgivare. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bestämmelsen om utbildning i samband med omstrukturering var tillämplig på undersköterskan, eftersom hennes utbildning ingick i en omstrukturering som innebar en förskjutning mot fler sjuksköterskor. Utbildningen var därför av väsentlig betydelse för att hon skulle kunna fortsätta att förvärvsarbeta (RÅ 2002 not. 96).

Vilka åtgärder omfattas?

Skattefriheten omfattar en utbildning eller annan åtgärd som sätts in inom fem år före en eventuell uppsägning (11 kap. 17 § IL).

Med ”annan åtgärd” avses insats som syftar till att hjälpa den skattskyldiga att få ett nytt arbete eller att i övrigt bistå den anställda på ett personligt plan i samband med att en uppsägning kan bli aktuell, exempelvis s.k. outplacementåtgärder. Outplacementverksamhet är sådant som samhället ofta erbjuder medborgarna, t.ex. kurser som motsvarar arbetsförmedlingarnas jobbsökarkurser (prop.1995/96:152 s. 87).

Andra åtgärder som kan aktualiseras är psykologkontakter, som inte sker i sjukvårdande syfte, men även andra åtgärder som syftar till att förbättra den anställdas möjligheter att få ett nytt arbete (prop. 1995/96:152 s. 87–88).

Den skattefria förmånen omfattar kurskostnader, terminsavgifter, kurslitteratur, arvoden till föredragshållare och konsulter m.m. men däremot inte lön eller ersättning för ökade levnadskostnader.

Vilka åtgärder omfattas inte?

Skattefriheten gäller inte utbildning av anställda som redan har en utbildning på ett område där de utan svårighet kan få arbete hos en annan arbetsgivare. Detsamma gäller om en person, som har en gedigen utbildning inom ett område med tillfällig arbetsbrist, läser något annat i avvaktan på att arbetsmarknaden blir gynnsammare på området (prop. 1995/96:152 s. 39).

Skattebefrielsen omfattar inte kurser som kan vara utvecklande för den skattskyldiga men som inte ökar möjligheten att få arbete. Datakurser och språkkurser av allmän karaktär som underlättar för den enskilda att studera vidare bör däremot omfattas av skattefriheten. Vidare bör grund- och yrkesutbildning anses vara av väsentlig betydelse för den skattskyldigas möjligheter att få arbete om hen tidigare saknar sådan utbildning.

Fåmansföretag omfattas inte

Skattefriheten gäller inte för förmån från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, om den anställda är företagsledare eller delägare i företaget, eller är närstående till sådan person. Om arbetsgivaren är en fysisk person gäller skattefriheten inte i fråga om förmån till sådana anställda som är närstående till arbetsgivaren (11 kap. 17 § tredje stycket IL).

Avdragsrätt för resor och ökade levnadskostnader

En person som tar del av utbildning eller andra åtgärder på grund av omstrukturering kan ha rätt till avdrag för resor till och från den plats där utbildningen eller åtgärden tillhandahålls (12 kap. 31 § IL). Läs mer om avdragsrätt.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2002 not. 96 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m. [1] [2] [3] [4]