OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska ta ut en kontrollavgift av ett företag om det inte följer reglerna om dokumentationsskyldighet vid försäljning av investeringsguld. Skatteverket ska pröva om det finns skäl för befrielse från avgiften.

När kan man ta ut kontrollavgift för investeringsguld

En näringsidkare som omsätter investeringsguld ska i vissa fall dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för köparen (39 kap. 14 § SFL). Dokumentationsskyldigheten innefattar en skyldighet att bevara uppgifterna. Vilka uppgifter dokumentationen ska innehålla och hur länge dokumentationen ska bevaras regleras i 9 kap. 8 § SFF.

Läs mer om vad som gäller för dokumentationsskyldigheten vid handel med investeringsguld.

Om säljaren inte fullgör sin dokumentationsskyldighet ska en kontrollavgift tas ut (50 kap. 7 § SFL). Skatteverket ska däremot inte ta ut en kontrollavgift vid underlåtenhet att lämna ut bevarad dokumentation om köpare av investeringsguld. I stället kan det i ett sådant fall bli aktuellt med vite (prop. 2010/11:165 s. 962). Om Skatteverket har förelagt en säljare att lämna ut identifikationsuppgifter och denne uppger att det inte finns uppgifter, kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift av säljaren. Säljaren har ju i en sådan situation erkänt att denne inte har fullgjort sin skyldighet.

Skatteverket ska meddela ett beslut om kontrollavgift inom två år från det Skatteverket konstaterade att dokumentationsskyldigheten inte har fullgjorts (52 kap. 9 § andra stycket SFL). Kontrollavgift får inte beslutas för en person som har avlidit (52 kap. 10 § SFL).

Kontrollavgiftens storlek

Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje tillfälle då dokumentationsskyldigheten inte har fullgjorts (50 kap. 7 § SFL). Dokumentationsskyldigheten gäller vid varje transaktion. Det finns därför grund att ta ut en kontrollavgift vid varje transaktion som inte är dokumenterad.

Befrielse från kontrollavgift

Den allmänna bestämmelsen om befrielse i 51 kap. 1 § SFL gäller för kontrollavgift avseende investeringsguld. Om det är oskäligt att ta ut kontrollavgift med fullt belopp ska Skatteverket medge hel eller delvis befrielse. Exempelvis kan befrielse medges om bristen har berott på ålder, hälsa, eller liknande förhållanden eller om den berott på en felbedömning av en regel eller betydelsen av faktiska förhållanden.

Om säljaren brustit i sin dokumentationsskyldighet beträffande ett stort antal transaktioner och den sammanlagda kontrollavgiften därför blir mycket hög kan det bli aktuellt med delvis befrielse.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]