En utländsk person som beskattas i ett annat EU-land kan ha rätt till återbetalning av den mervärdesskatt som betalats i Sverige. Sökanden har rätt till ränta på det beviljade beloppet om utbetalningen blir sen.

Hur får man momsen tillbaka?

En utländsk person som beskattas i ett annat EU-land och inte ska vara momsregistrerad i Sverige kan ansöka om återbetalning av mervärdesskatt som betalats i Sverige. Skatteverket ska inom föreskriven tid besluta om sådan återbetalning.

Ränta om återbetalningen sker för sent

Om Skatteverket bifaller en ansökan om återbetalning av mervärdesskatt ska den återbetalas senast 10 arbetsdagar efter det att ett beslut senast skulle ha fattas enligt 14 kap. 21 § ML eller 14 kap. 22 § ML (14 kap. 29 § ML). Sökanden har rätt till ränta på det beviljade beloppet om utbetalningen görs efter denna tidpunkt. Om Skatteverket har begärt kompletterande uppgifter från den sökande men inte fått dem eller fått dem senare än en månad från den dag sökanden mottog begäran, har sökanden inte rätt till någon ränta (14 kap. 31 § andra stycket ML, prop. 2022/23:46 s. 471 och prop. 2009/10:15 s. 176 f.).

Räntan ska beräknas från och med dagen efter den senaste dagen för utbetalning till och med den dag utbetalningen faktiskt görs. Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket SFL, d.v.s. intäktsränta (14 kap. 32 § ML).

Se även ny länk till Beskattningsbar person i andra EU-länder (tidigare Etablerade inom EU).

Exempel: ränta om återbetalningen sker för sent

En ansökan från ett utländskt företag kommer in den 10 juni. Skatteverket ska då fatta beslut inom 4 månader, d.v.s. senast den 10 oktober. Om återbetalningen inte görs senast 10 dagar efter den 10 oktober, d.v.s. senast den 20 oktober, så ska företaget få ränta från och med den 21 oktober till och med den dag utbetalningen görs.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]
  • Proposition 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag [1]