OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Om en återbetalning av för mycket utbetald ersättning för grön teknik är sen tillkommer ränta.

Återbetalning av utbetald skattereduktion för grön teknik

Den som har haft utgifter för installation av grön teknik kan få en skattereduktion. Det är Skatteverket som fattar beslut om utbetalning till utförare av installationen. Beslutet innebär att köparen får en preliminär skattereduktion med motsvarande belopp.

Om någon har fått en utbetalning utan att vara berättigad till den, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka till Skatteverket. Beslut om återbetalning gäller omedelbart.

Ränta på återbetalningen

Kostnadsränta tas ut på belopp som enligt 13 § GRÖNFL ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut om återbetalning. Räntan beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § SFL (21 § GRÖNFL).

Räntebefrielse

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis avstå från kravet på ränta (21 § GRÖNFL).

Ett sådant skäl kan t.ex. vara att en felaktig utbetalning orsakats av ett misstag hos Skatteverket. Det är inte en förutsättning för avstående att utföraren begär detta. Skatteverket är således oförhindrat att på eget initiativ pröva frågan om avstående (prop. 2020/21:1 s. 419).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1]