Koncernbidrag är ett skattemässigt begrepp som innebär en ren förmögenhetsöverföring mellan två koncernföretag. Redovisningsmässigt är koncernbidrag antingen utdelning eller tillskott.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild. Läs om de skattemässiga förutsättningarna för avdrag för lämnade koncernbidrag och skattskyldighet för mottagna koncernbidrag.

K1: förenklat årsbokslut

Det finns inga regler för koncernbidrag i regelverken om förenklat årsbokslut. Det beror på att en enskild näringsidkare som är moderföretag i en koncern inte får tillämpa det allmänna rådet BFNAR 2006:1 Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut punkt 1.1). Motsvarande gäller för ideella föreningar och registrerade trossamfund. De får inte tillämpa det allmänna rådet om förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1) om de är moderföretag i en koncern (BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut punkt 1.1).

Årsbokslut

Erhållna och lämnade koncernbidrag enligt 35 kapitlet inkomstskattelagen ska redovisas i resultaträkningen under bokslutsdispositioner (BFNAR 2017:3 Årsbokslut punkt 4.3).

Ett lämnat koncernbidrag ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som det mottagande företaget redovisar bidraget som intäkt (BFNAR 2017:3 punkt 18.15).

K2: årsredovisning i mindre företag

Erhållna och lämnade koncernbidrag enligt 35 kap. IL ska redovisas i resultaträkningen under bokslutsdispositioner (BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag punkt 4.4).

Ett lämnat koncernbidrag ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som det mottagande företaget redovisar bidraget som intäkt (BFNAR 2016:10 punkt 19.14).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Koncernbidrag enligt 35 kap. IL ska redovisas som bokslutsdisposition. Ett koncernbidrag som ett moderföretag lämnar till ett dotterföretag får redovisas som en ökning av andelens redovisade värde (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning punkt 6.6).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 27 Separata finansiella rapporter om inte RFR 2 Redovisning för juridiska personer anger något annat. Av RFR 2 framgår att endast ett fåtal punkter i IAS 27 ska tillämpas.

När ett företag redovisar ett koncernbidrag kan det antingen tillämpa en huvudregel eller en alternativregel. Den valda regeln ska tillämpas konsekvent på samtliga koncernbidrag (RFR 2 IAS 27 punkt 2).

Huvudregel

Ett företag som tillämpar huvudregeln ska redovisa koncernbidrag som det får från ett dotterföretag som en finansiell intäkt. Koncernbidrag som lämnas från moderföretaget till ett dotterföretag redovisas som en ökning av andelar i koncernföretag.

Koncernbidrag som ett dotterföretag får från moderföretaget redovisas i dotterföretaget i eget kapital. Koncernbidrag som ett dotterföretag lämnar till moderföretaget redovisas också i eget kapital.

Koncernbidrag som erhålls från ett systerföretag redovisas i eget kapital. Koncernbidrag som lämnas till ett systerföretag redovisas också i eget kapital.

Alternativregel

Ett företag som tillämpar alternativregeln redovisar både erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition.

Förväntad utdelning

Ett moderföretag får redovisa förväntad utdelning och koncernbidrag från dotterföretag i det fall moderföretaget har rätt att ensamt besluta om värdeöverföringens storlek och moderföretaget har fattat beslut beträffande värdeöverföringens storlek innan dess finansiella rapporter publiceras (RFR 2 IAS 27 punkt 3).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2]
  • IAS 27 Separata finansiella rapporter [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2] [3]