OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Här finns en sammanställning över författningar, föreskrifter, EU-direktiv m.m. som är aktuella för energiskatteområdet.

Författningar

 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
 • Lag (1994:1776) om skatt på energi.
 • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 • Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 • Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012.
 • Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde.
 • Förordning (2022:181) om skatt på energi.
 • Förordning (2023:590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2024.

Föreskrifter

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:14) om inbetalning av särskild avgift enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi, som ändrats genom Skatteverkets föreskrifter (2022:17) om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:1) om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall, som ändrats genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:1) om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:1) om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:8) om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter, som ändrats genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:18) om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:8) om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter.
 • Skatteverkets föreskrifter (2022:12) om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:28) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:31) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi.

Allmänna råd och rekommendationer

 • Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:5) om beskattning av bränsle.
 • Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:21) om beskattning av elektrisk kraft.

EU-regelverk

Förordningar

 • Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan.
  • För vissa produkter finns uppdateringar av hänvisningarna till KN-nr till följd av ändringar av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 av den 6 april 2018 om uppdatering av hänvisningarna i rådets direktiv 2003/96/EG till nummer i Kombinerade nomenklaturen för vissa produkter, eller sådant senare genomförandebeslut som har fattats med stöd av artikel 2.5 andra stycket i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet.
 • Rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 (EUT L 121, 8.5.2012, s. 1).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2023-02-13
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 612/2013 av den 25 juni 2013 om driften av registren över ekonomiska aktörer och skatteupplag, driftsstatistik och rapportering enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 av om administrativt samarbete i fråga om punktskatter (EUT L 173, 26.6.2013, s. 9-33).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2023-02-13
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.
 • Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, förkortad GBER (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1–78).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2023-07-01

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/323 av den 24 februari 2016 om fastställande av närmare bestämmelser om samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna om varor med punktskatteuppskov enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 (EUT L 66, 11.3.2016, s. 1–82).
  • Senast ändrad genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/289 av den 12 januari 2024 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/323 vad gäller de uppgifter som krävs för dokument för ömsesidigt administrativt bistånd som rör flyttningar av punktskattepliktiga varor som ska exporteras under punktskatteuppskov i enlighet med rådets förordning (EU) nr 389/2012

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet.
  • Senast ändrad genom Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/296 av den 9 november 2023 om ändring av delegerad förordning (EU) 2022/1636 vad gäller meddelanden om punktskattepliktiga varor som exporteras under punktskatteuppskov
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1637 av den 5 juli 2022 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv (EU) 2020/262 vad gäller användning av dokument i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande och flyttning av punktskattepliktiga varor efter frisläppande för konsumtion, samt om fastställande av de formulär som ska användas för intyget om undantag.
  • Senast ändrad genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2707 av den 5 december 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2022/1637 vad gäller regler och förfaranden för punktskattepliktiga varor som exporteras under punktskatteuppskov och användningen av ersättningsdokument

Direktiv

 • Rådets direktiv 95/60/EG av den 27 november 1995 om märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen (EGT L 291, 06.12.1995, s. 46).
 • Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EGT L 283, 31.10.2003, s. 51).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2023-01-10
 • Rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt.
  • Senaste konsolideringsdatum: 2022-04-26

Beslut

 • 2001/224/EG: Rådets beslut av den 12 mars 2001 om nedsättning av punktskattesatser och befrielse från punktskatter för vissa mineraloljor som används för särskilda ändamål (EGT L 84, 23.03.2001, s. 23).
 • 2012/209/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 20 april 2012 om tillämpning av bestämmelserna om övervakning och flyttning i rådets direktiv 2008/118/EG för vissa tillsatser, i enlighet med artikel 20.2 i rådets direktiv 2003/96/EG [delgivet med nr C(2012) 2484] (EUT L 110, 24.4.2012, s. 41).
 • Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 av den 6 april 2018 om uppdatering av hänvisningarna i rådets direktiv 2003/96/EG till nummer i Kombinerade nomenklaturen för vissa produkter (EUT L 91, 9.4.2018, s. 27–29)
 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (omarbetning) (EUT L 58, 27.2.2020, s 43-48)
 • Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/197 av den 17 januari 2022 om fastställande av en gemensam märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen [delgivet med nr C(2022) 74] (EUT L 31, 14.2.2022, s. 52-55).
 • Rådets genomförandebeslut (EU) 2024/837 av den 26 februari 2024 om tillstånd för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som direkt tillhandahålls fartyg i hamn i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG.
 • Rådets genomförandebeslut (EU) 2024/831 av den 4 mars 2024 om bemyndigande för Sverige att tillämpa nedsatta punktskattesatser för el som förbrukas av hushåll och företag inom tjänstesektorn i vissa delar av norra Sverige.

Rekommendationer

 • 2000/789/EG: Kommissionens rekommendation av den 29 november 2000 om riktlinjer för godkännande av lagerhavare enligt rådets direktiv 92/12/EEG när det gäller punktskattebelagda varor [delgivet med nr K (2000) 3355] (EGT L 314, 14.12.2000, s. 29).