Datum: 2012-12-21

Dnr: 131 853917-12/111

SAMMANFATTNING

I överklagade utsökningsmål ska Skatteverket även i fortsättningen som huvudregel hävda att bestämmelserna om rättegångskostnader i 18 kap Rättegångsbalken (RB) inte är tillämpliga när Skatteverket är part. Detta gäller oavsett om det är gäldenären själv eller tredje man som är motpart till Skatteverket. Undantaget är det fallet att Kronofogdemyndigheten (KFM) har utmätt gäldenärens domfästa fordran hos tredje man och denne efter utmätningen blir gäldenär i ett särskilt utsökningsmål (enskilt mål).

FRÅGESTÄLLNING

I ett ärende där enskilda är motparter till varandra får domstolen tillämpa bestämmelserna om rättegångskostnader i 18 kap. RB (32 § lagen, 1996:242, om domstolsärenden). Bestämmelsen är tillämplig bl.a. i överklagade utsökningsmål.

Högsta domstolen (HD) har i NJA 1998 s. 443 och NJA 2000 s. 109 kommit fram till att bestämmelsen inte är tillämplig när ett beslut om utmätning för skatter och böter överklagats. I det första målet var gäldenären motpart till Skatteverket. I det andra målet var en tredje man motpart till Skatteverket.

HD har i ett pleniavgörande den 14 december 2012, Ö 3509-10, fastställt ett hovrättsavgörande där en klagande tredje man tillerkänts ersättning för rättegångskostnader av Skatteverket. Frågan är nu hur detta avgörande ska tillämpas jämfört med de publicerade NJA-avgörandena.

BEDÖMNING

Bakgrunden till 2012 års avgörande är följande:

I både ett allmänt och ett enskilt mål hade KFM utmätt gäldenärens fordran på tredje man. Eftersom utmätningsgäldenärens fordran var fastställd genom dom beslöt KFM att göra utmätning hos tredje mannen. Denne gjorde invändning mot verkställigheten och åberopade kvittning. Sedan KFM lämnat kvittningsinvändningen utan bifall överklagade tredje mannen till tingsrätten som biföll hans överklagande. Tingsrättens beslut överklagades av Skatteverket och e-målsborgenären. Hovrätten lämnade överklagandet utan bifall och förpliktade samtidigt Skatteverket och e-målsborgenären att solidariskt betala tredje mannens rättegångskostnader. Skatteverket överklagade hovrättens beslut i den del det avsåg rättegångskostnaderna. HD har nu avslagit verkets överklagande. (Avgörandet är inte enhälligt.)

I avgörandet har HD:s majoritet betonat att det aktuella ärendet handlar om verkställighet mot tredje man avseende betalningsskyldighet för en privaträttslig skuld, där Skatteverket på grund av utmätning har trätt i den enskilde fordringsborgenärens ställe (dvs. den ursprunglige utmätningsgäldenären) och sökt verkställighet av fordringen för hans räkning. I ett sådant fall bör staten anses som enskild vid tillämpningen av 32 § ärendelagen, trots att fordringen utmätts för betalning av skatteskulder.

HD:s majoritet har påpekat en skillnad mellan 2012 års avgörande och de två nämnda NJA-fallen. Det kan inte av HD:s motivering läsas ut att HD tagit avstånd från NJA 1998 s. 443 och NJA 2009 s. 109. Dessa avgöranden får därför fortfarande anses vara vägledande när det som överklagats är en utmätning i allmänt mål. Har däremot denna utmätning, liksom i 2012 års fall, medfört att tredje man blivit gäldenär i ett enskilt mål ska bestämmelserna om rättegångskostnader i 18 kap. RB tillämpas i det sistnämnda utsökningsmålet.