OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2008-09-22

Dnr: 131 555950-08/111

1   Sammanfattning

Vid samåkning med bil till och från arbetet där man delar på kostnaden bör det schablonmässiga avdragsbeloppet fördelas på motsvarande sätt. Medåkaren har då avdragsrätt för sin kostnad, vilket reducerar bilförarens avdrag.

Om bilföraren mot betalning gör extra körningar för en passagerares räkning föreligger ett uppdragsförhållande mellan parterna. I sådant fall ska utbetalaren lämna kontrolluppgift osv. enligt vanliga regler.

2   Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts hur avdrag för arbetsresor bör göras när två personer som samåker till arbetet delar på drivmedelskostnaden.

3   Gällande rätt m.m.

Enligt 12 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) dras av, om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel.

I 27-30 §§ regleras avdragsrätten ytterligare för den som använder egen bil eller förmånsbil vid arbetsresor. Om allmänna transportmedel finns krävs för avdragsrätt visst avstånd och att viss tidsvinst uppnås. Avdragsrätt finns i vissa fall oavsett detta vid frekvent användning av bilen i tjänsten, eller om man måste använda bil pga. ålder, sjukdom eller handikapp.

Avdrag för arbetsresor med egen bil görs med f.n. 18:50 kr per mil. Om man gör resorna med förmånsbil görs avdrag med 6:50 kr per mil för diesel resp. 9:50 kr per mil för bensin och övriga drivmedel. Motsvarande belopp gäller enligt 5 § även vid avdrag för tjänsteresor med bil.

Enligt 12 kap. 2 § tredje stycket ska utgifter för arbetsresor dras av bara till den del kostnaderna under året sammanlagt överstiger 8 000 kr.

4   Skatteverkets bedömning

Vid vanlig samåkning, dvs. när en person som kör bil till arbetet tar med en eller flera medåkande längs vägen, kan det förekomma att man delar på drivmedelskostnaden. Denna situation har inte särskilt reglerats i lagstiftningen. Enligt Skatteverkets uppfattning bör parterna i sådana fall skatterättsligt anses ha delat på den avdragsgilla kostnaden, snarare än att bilföraren fått en skattepliktig inkomst av medåkaren. Avdragens storlek bör i sådant fall begränsas till vad som kan anses som skälig utgift enligt 26 §.

Exempel.

Två grannar har under år 2008 samåkt 200 dagar x 10 mil/dag = 2 000 mil i den enes bil. Man har avtalat att den medåkande ska bekosta 7 kr/mil, dvs. totalt 14 000 kr. Allmänna kommunikationer saknas och båda uppfyller de allmänna kraven för avdrag för arbetsresor. Parterna har noteringar som visar vilka arbetsresor de gjort och kvitton på hur de fördelat kostnaderna sinsemellan. 

Bilföraren har avdragsrätt för 2 000 mil x 18:50 kr = 37 000 kr, vilket reduceras med 14 000 kr som den medåkande bekostat samt avdragsbegränsningen på 8 000 kr, och avdrag medges med 15 000 kr. Enligt 26 § ska avdrag medges med skäligt belopp, därför bör avdraget reduceras med det belopp som medåkaren bekostat. 

Medåkaren, som har betalat 14 000 kr, har avdragsrätt för detta belopp, då det bör godtas som skäliga utgifter enligt 26 §, och efter avdragsbegränsningen på 8 000 kr medges avdrag med 6 000 kr.

I sådana fall av samåkning där medåkaren inte kan göra något avdrag för sin resekostnad, t.ex. om denne är studerande, bör bilföraren medges avdrag med schablonbelopp enligt vanliga regler.

I vissa fall kan det vara så att ett uppdragsförhållande finns mellan parterna. Det kan gälla t.ex. om bilföraren mot betalning gör extra turer eller kör längre omvägar för medåkares räkning. Bilföraren utför då snarast körningar på uppdrag av den betalande. I sådant fall gäller vanliga regler för ersättningar mellan privatpersoner, t.ex. att kontrolluppgift ska lämnas om ersättningen uppgår till minst 1 000 kr under året. Bilföraren bör då ha avdragsrätt såsom för bilresor i tjänsten motsvarande erhållet belopp, dock högst med gällande schablonbelopp enligt ovan.