Skatteverket ska i folkbokföringen registrera ett dödfött barn som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan. I samband med att det dödfödda barnet registreras i folkbokföringen får Skatteverket endast registrera barnets födelsetid, dödsdatum och kön samt fullständigt namn och personnummer på den förälder som fött barnet.

Vad är ett dödfött barn?

Med dödfött barn menas ett barn som inte har andats eller visat något annat livstecken efter födelsen och som avlidit efter tjugoandra havandeskapsveckan (24 § fjärde stycket FOL).

Anmälan till Skatteverket

En anmälan om en dödfödd som avlidit i Sverige efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan ska göras till Skatteverket. Anmälan ska normalt göras av det sjukhus eller enskilt sjukhem där barnet föds och den ska göras snarast möjligt (24 § FOL).

Vilka uppgifter får Skatteverket registrera i folkbokföringen?

Skatteverket får i folkbokföringsdatabasen behandla (registrera) uppgifter om det dödfödda barnets födelsetid, kön och dödsdatum samt fullständigt namn och personnummer alternativt enbart födelsetid avseende den förälder som fött barnet. (1 § andra stycket FOL, 2 kap. 2 § andra stycket och 4 § första stycket FdbL samt 4 § första och andra stycket FdbF).

Ett dödfött barn registreras enbart som ett ärende i folkbokföringsdatabasen och barnet ska inte folkbokföras (2 § FOL).

Namn för den dödfödde och föräldraskap får inte registreras

Skatteverket får enbart registrera uppgifter som får behandlas i folkbokföringsdatabasen vid handläggningen av ett ärende och det måste finnas tillämpliga materiella regler i lagstiftningen. Ett dödfött barn är ingen fysisk person och det kan därför inte förvärva för- och efternamn enligt lagen om personnamn (2016:1013). Skatteverket får därför inte registrera för- och efternamn för ett dödfött barn i folkbokföringen. Socialnämnderna saknar stöd i lagstiftningen att medverka till att föräldraskap fastställs för ett dödfött barn och uppgifter om bekräftat faderskap, moderskap eller föräldraskap för ett dödfött barn får därför inte registreras i folkbokföringen.

Dödfödd som avlidit före utgången av tjugoandra havandeskapsveckan

Skatteverket får i folkbokföringsdatabasen endast registrera uppgifter om en dödfödd som avlidit efter tjugoandra havandeskapsveckan (24 § fjärde stycket FOL). Det betyder att det saknas stöd i lagstiftningen att registrera uppgifter om dödfödda som avlidit före denna tidpunkt (1 kap. 4 § punkt 2 samt 2 kap. 3 och 4 §§ FdbL).

Statistiska centralbyrån (SCB) ska underrättas

När ett dödfött barn har registrerats i folkbokföringen efter anmälan enligt 24 § fjärde stycket FOL ska Skatteverket snarast underrätta SCB om registreringen (6 § första stycket 1 FdbF).

Läs mer i ställningstagandet Behandling av uppgifter i folkbokföringsdatabasen om dödfödda barn.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1] [2]
  • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1] [2]
  • Lag (2016:1013) om personnamn [1]

Ställningstaganden

  • Behandling av uppgifter i folkbokföringsdatabasen om dödfödda barn [1]