OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Fastighetsägaren ska för varje fastighet lämna en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration.

Vem är skyldig att lämna en fastighetsdeklaration?

Fastighetsägaren ska för varje fastighet lämna en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration. Det ska göras, utan att man blivit förelagd om det, för det år då det är allmän fastighetstaxering eller förenklad fastighetstaxering (18 kap. 1 § första stycket FTL).

Om fastighetsägaren inte är skyldig att lämna en fastighetsdeklaration måste denne ändå göra det om hen blir förelagd att lämna en deklaration (18 kap. 1 § fjärde stycket FTL).

Finns det flera delägare till en fastighet är var och en av dem skyldig att lämna en deklaration. I de fall bara en delägare lämnar en undertecknad deklaration för fastigheten kan Skatteverket normalt utgå från att delägaren har skrivit under och lämnat deklarationen även för övriga delägares räkning (prop. 2016/17:142 s. 42).

Vem behöver inte lämna en fastighetsdeklaration?

Fastighetsägaren behöver inte lämna fastighetsdeklaration om hen fått ett förslag till fastighetstaxering senast 15 oktober året före det år då fastighetstaxeringen ska ske.

En fastighetsägare behöver inte lämna en fastighetsdeklaration om fastigheten inte fått högre taxeringsvärde än 1 000 kr vid den förra fastighetstaxeringen.

Staten behöver inte lämna deklarationer för försvarsfastigheter som med stöd av 3 kap. 2 § FTL är undantagna från skatte- och avgiftsplikt (18 kap. 1 § första stycket FTL).

Den som äger en fastighet som är avsedd för allmänna kommunikationsändamål eller som distributionsbyggnad, värmecentral eller reningsanläggning som är undantagna från skatte- och avgiftsplikt med stöd av 3 kap. 2 § FTL behöver inte lämna en deklaration (18 kap. 1 § andra stycket FTL). Finns det en husbyggnad på kommunikationsfastigheten och den används för något annat ändamål än kommunikationsändamål måste fastighetsägaren i det fallet lämna en deklaration (18 kap. 1 § tredje stycket FTL). Den som äger en byggnad på annans mark och värdet på byggnaden understiger 50 000 kr behöver inte lämna en deklaration (18 kap. 1 § andra stycket FTL).

Förslag till fastighetstaxering

Fastighetstaxeringen är registerbaserad. Det innebär att en fastighetsägare istället för att lämna en deklaration kan få ett förslag till fastighetstaxering. Ett sådant förslag ska skickas till fastighetsägaren senast den 15 oktober året före det år då fastighetstaxeringen ska ske (18 kap. 1 § första stycket FTL). Förslaget ska grundas på av Skatteverket kända uppgifter, och ska innehålla uppgifter som är nödvändiga för fastighetstaxeringen (18 kap. 4 § andra stycket FTL). Fastighetsägaren bör lämna upplysningar som är av betydelse för taxeringen, även om hen endast har fått ett förslag till fastighetstaxering (18 kap. 6 § FTL).

Särskild fastighetsdeklaration

Den som äger en fastighet vid årets ingång har rätt att lämna särskild fastighetsdeklaration (26 kap. 1 § första stycket FTL). Fastighetsdeklarationen ska tillsammans med övriga handlingar som tillhör deklarationen lämnas senast den 15 februari under taxeringsåret (26 kap. 1 § andra stycket FTL).

En sådan fastighetsägare är också skyldig att lämna en särskild fastighetsdeklaration efter föreläggande (26 kap. 2 § första stycket FTL).

Fastställt formulär

Skatteverket ska fastställa formulär till blankett och annan handling som behövs för den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen och för särskild fastighetstaxering (6 kap. 2 § och 11 kap. 1 § FTF). Allmän fastighetsdeklaration, förenklad fastighetsdeklaration och förslag till fastighetstaxering ska lämnas på blankett enligt fastställt formulär (18 kap. 3 § FTL). Det gäller också särskilda fastighetsdeklarationer (26 kap. 3 § FTL).

Deklaration i form av elektroniskt dokument

Allmän och förenklad fastighetsdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument (18 kap. 3 a § FTL). Motsvarande gäller för en särskild fastighetsdeklaration (26 kap. 3 § första stycket FTL).

Deklarationsombud

Den som ska lämna deklaration eller annan uppgift enligt FTL får använda sig av ett deklarationsombud. Då tillämpas bl.a. bestämmelserna om behörig företrädare i 4 kap. 1 § SFL samt om deklarationsombud i 6 kap. 4–8 §§ SFL (18 kap. 2 a § FTL). Det innebär att deklarationer och andra uppgifter som lämnas av ett deklarationsombud ska anses ha lämnats av den som företräds, d.v.s. fastighetens ägare, och att deklarationsombudet bara får lämna deklaration elektroniskt.

Vad ska en fastighetsdeklaration innehålla?

En allmän eller förenklad fastighetsdeklarationen ska innehålla uppgifter om

 • fastighetsägarens namn, postadress och personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • kommun och distrikt där fastigheten ligger
 • fastighetens gatuadress eller annan benämning
 • fastighetens officiella beteckning
 • fastighetens areal av olika ägoslag, användning och byggnader
 • hyror och därmed jämförlig avkastning av fastigheten
 • särskilda förmåner och förpliktelser som hör till fastigheten
 • sådana förhållanden som i övrigt behövs för att bestämma de värdefaktorer som taxeringen enligt bland annat 8–15 kap. FTL ska grunda sig på
 • om fastigheten har olika ägare till skilda delar av marken
 • om fastigheten innehas med tomträtt (18 kap. 4 § första stycket FTL).

När ska fastighetsdeklarationen lämnas?

Fastighetsägaren ska, utan att ha blivit förelagd om det, lämna en fastighetsdeklaration senast den 1 november året före det år då den allmänna eller den förenklade fastighetstaxeringen ska ske. Har fastighetsägaren fått ett förslag till fastighetstaxering ska hen lämna synpunkter vid samma tid (18 kap. 9 § första stycket FTL).

Deklarationen eller synpunkter på förslaget till fastighetstaxering ska lämnas till Skatteverket. Om övriga handlingar finns som hör till deklarationen eller förslaget till fastighetstaxering ska de lämnas samtidigt (18 kap. 9 § andra stycket FTL). Om Skatteverket har kommit överens med kommunen om särskilda inlämningsställen får man lämna sin deklaration eller synpunkter på förslaget till fastighetstaxering där (18 kap. 9 § tredje stycket FTL).

Anstånd med att lämna sin fastighetsdeklaration

En fastighetsägare kan få anstånd med att lämna sin allmänna eller förenklade fastighetsdeklaration. Detsamma gäller en fastighetsägare som vill lämna synpunkter på förslaget till fastighetstaxering. Ansökan om anstånd ska göras hos Skatteverket. För att få anstånd krävs att den enskilda visar att det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas i huvudsak sådana omständigheter som den enskilda själv inte kan påverka och som medför svårigheter att lämna deklarationen eller synpunkter i rätt tid. Skatteverket kan som huvudregel inte bevilja anstånd längre än till sista dagen i februari under taxeringsåret. Behöver fastighetsägaren ytterligare tid på sig krävs det att det finns synnerliga skäl (18 kap. 9 a § FTL). Anstånd kan inte medges för att lämna in en särskild fastighetsdeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:142 Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen [1]