OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Om en persons bosättning inte kan knytas till en särskild fastighet men till en viss kommun ska hen anses bosatt i kommunen.

En översiktlig beskrivning av vilka bestämmelser som reglerar var en person ska anses bosatt och därmed folkbokförd kan du läsa på sidan Grundläggande om bosättning.

När ska en person anses bosatt enbart i en kommun?

Om en persons bosättning kan hänföras till en kommun med stöd av 7–12 §§ FOL men inte till en viss fastighet inom denna ska hen anses bosatt i kommunen (13 § FOL). Bestämmelsen avser främst situationer då en person tillbringar sin dygnsvila i en viss kommun utan att ha en fast bostad (prop. 2012/13:120 s. 86). Bestämmelsen är till exempel tillämplig om en person har sin bostad i en husvagn som regelmässigt står uppställd inom ett visst område, men inte på en viss fastighet (prop 1990/91:153 s. 136). Det finns även situationer då en person inte tillbringar sin dygnsvila i en kommun men av annan anledning har en sådan anknytning dit att hen kan anses bosatt i kommunen (RÅ 82 1:59). Till exempel kan en person anses bosatt enbart i en kommun om hen vistas kortare tid än ett år i utlandet och inte kan knytas till en fastighet.

Den möjlighet som 13 § FOL ger att endast vara folkbokförd i kommunen är förbehållet exempelvis den som är faktiskt bostadslös. En person som visserligen uppger sig vara bosatt i Sverige och kanske också kan uppvisa viss bevisning till stöd för det, men inte vill medverka till att det kan klarläggas på vilken fastighet eller i vilken lägenhet hen faktiskt bor, kan i stället avregistreras från folkbokföringen som försvunnen. Detsamma gäller om personen endast uppger sig vara bosatt i en viss kommun (prop. 2021/22:217 s. 34).

Den som ska folkbokföras i en kommun men inte på en viss fastighet folkbokförs under rubriken på kommunen skrivna (4 § FOF).

Under en utredning av en persons bosättning får Skatteverket, om vissa förutsättningar är uppfyllda, besluta att tillfälligt folkbokföra personen på kommunen under tiden utredningen pågår (13 a § FOL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1990/91:153 om ny folkbokföringslag [1]
  • Proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden [1]
  • Proposition 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen [1]