OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En person som inte har regelmässig dygnsvila på någon fastighet ska folkbokföras på den fastighet som hen har sin starkaste anknytning till.

En översiktlig beskrivning av vilka bestämmelser som reglerar var en person ska anses bosatt och därmed folkbokförd kan du läsa på sidan Grundläggande om bosättning.

Personer som saknar regelmässig dygnsvila på fastighet

Om Skatteverket bedömer att en person saknar regelmässig dygnsvila på en viss fastighet ska personen anses bosatt på den fastighet till vilken hen kan anses ha sin starkaste anknytning med hänsyn till samtliga omständigheter (12 § FOL). Till exempel kan en person på grund av sina arbetsförhållanden ha en så växlande vistelse att hen inte har regelmässig dygnsvila på någon fastighet.

Hänsyn ska tas till samtliga omständigheter

Bedömningen av vilken fastighet en person som saknar regelmässig dygnsvila har sin starkaste anknytning till görs utifrån samtliga omständigheter. Att ta hänsyn till samtliga omständigheter innebär, liksom vid bedömningen av egentlig hemvist för den som har dubbel bosättning, en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet (jfr prop. 2012/13:120 s. 153). Omständigheter att beakta är t.ex.

  • var familjen bor
  • var personen arbetar
  • var personen förvarar sina ägodelar
  • var personen får sin post.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]

Propositioner

  • Proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden [1]