OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Det har förekommit att andelsägare i fåmansföretag ägt andelar eller andra delägarrätter, i eller avseende fåmansföretaget, genom ett handelsbolag, för att på så sätt kringgå bestämmelserna om fördelning av kapitalvinst vid avyttring av delägarrätter i 57 kap. IL.

För att förhindra ett sådant kringgående finns det en särskild bestämmelse om beskattning vid avyttring av en andel i handelsbolag (50 kap. 7 § första stycket IL). Bestämmelsen gäller när man avyttrar en andel i ett handelsbolag som, direkt eller indirekt, äger en delägarrätt som skulle ha ansetts som en kvalificerad andel om den ägts direkt av den fysiska personen. I ett sådant fall ska den del av vinsten som motsvarar delägarrättens marknadsvärde i förhållande till ersättningen för andelen i handelsbolaget tas upp som inkomst av tjänst.

Bestämmelsen gäller dock inte om det är fråga om en avyttring av en andel i ett handelsbolag som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 49 a kap. eller 51 kap. IL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom fåmansföretag och fåmanshandelsbolag