OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vissa fel i en bouppteckning gör att dödsboet måste se till att en tilläggsbouppteckning förrättas.

Läs mer om hur en tilläggsbouppteckning ska förrättas.

Fel som utgör grund för tilläggsbouppteckning

Om ett fel i en bouppteckning upptäcks finns i vissa fall en skyldighet att förrätta en tilläggsbouppteckning (20 kap. 10 § första stycket ÄB).

En tilläggsbouppteckning ska förrättas om

  • en ny tillgång eller skuld blir känd sedan bouppteckningen har förrättats
  • något annat fel i bouppteckningen upptäcks, t.ex. att dödsbodelägarkretsen är fel, att ett testamente eller äktenskapsförord saknas, eller
  • en efterlevande sambo, sedan bouppteckningen har förrättats, framställer begäran om skuldtäckning enligt 20 kap. 4 § tredje stycket ÄB och sambons tillgångar och skulder inte tidigare har antecknats och värderats.

Fel som inte utgör grund för tilläggsbouppteckning

Alla fel leder inte till att en tilläggsbouppteckning ska förrättas:

  • Att ett testamente efter förrättningen får laga kraft eller bedöms vara ogiltigt är inte en grund för tilläggsbouppteckning även om det skulle påverka dödsbodelägarkretsen (NJA 1976 s. 327).
  • Att en efterlevande make efter förrättningen begär jämkning enligt 12 kap. 2 § första stycket ÄktB är inte en grund för tilläggsbouppteckning.
  • Att en tillgång värderats för lågt är normalt inte en grund för tilläggsbouppteckning (NJA 1981 s. 300).

Tidsfrister

Det finns fastställda tidsfrister både för när en tilläggsbouppteckning ska förrättas och när den ska lämnas till Skatteverket.

Förrättningen

En tilläggsbouppteckning ska förrättas inom en månad från det att felet upptäcktes (20 kap.10  § första stycket ÄB).

Om en tilläggsbouppteckning ska förrättas på grund av att en efterlevande sambo begär skuldtäckning, ska förrättningen äga rum inom tre månader från det att en sådan begäran framställdes (20 kap. 10 § andra stycket ÄB).

Lämna in till Skatteverket

Tilläggsbouppteckningen ska lämnas in till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats (20 kap.10 § tredje stycket och 20 kap. 8 § första stycket ÄB).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1976 s. 327 [1]
  • NJA 1981 s. 300 [1]

Lagar & förordningar