Beroende på vilken skatt, tull eller avgift som avses är olika myndigheter behöriga att besluta om betalningsansvar för delägare i handelsbolag.

Olika myndigheter kan fatta beslut om personligt betalningsansvar

För skatt, tull och vissa avgifter som drivs in som allmänna mål enligt utsökningsbalken har beskattningsmyndigheterna i vissa fall givits särskild behörighet att fatta beslut om personligt betalningsansvar enligt 2 kap. 20 § HBL för en bolagsman i ett handelsbolag.

Skatteverket beslutar om personligt ansvar för delägare i svenskt handelsbolag för skatter och avgifter enligt SFL (59 kap. 11 § SFL). Beslut om ansvar får inte fattas avseende skattetillägg om åtal m.m. väckts.

Tullverket beslutar om ansvar för tull enligt tullagen (2 kap. 18 § andra stycket tullagen [2016:253]). Med tull avses även annan skatt än tull som ska tas ut för varor vid import och som ska betalas till Tullverket, om inte annat uttryckligen anges (1 kap. 2 § tullagen [2016:253]). Det omfattar t.ex. sådan mervärdesskatt som tas ut av Tull­verket.

Tullverket beslutar också om ansvar avseende skatt och transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineral­oljeprodukter (4 kap. 8 b § LPK).

Myndigheten för press, radio och tv beslutar om ansvar för sändningsavgift (13 kap. 16 § radio- och tv-lag [2010:696]).

Naturvårdsverket beslutar om ansvar för miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion (14 § lag [1990:613] om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion).

Myndigheterna ska pröva om bolagsmannen ska göras betalningsansvarig

Beskattningsmyndigheterna ska pröva om betalnings­skyldighet föreligger enligt 2 kap. 20 § HBL och ska grunda bedömningen på de bolagsrättsliga reglerna om bolagsmannens ansvar för bolagets förpliktelser.

Myndigheternas beslut utgör verkställbara exekutionstitlar som kan ligga till grund för indrivning enligt bestämmelserna i utsökningsbalken och indrivningslagen. Detta sker genom att respektive lag hänvisar till bestämmelserna i skatteförfarandelagen om indrivning.

Skatteverket för statens talan vid överklaganden

Vid ett överklagande kommer Skatteverket att träda in som behörig företrädare i processen, oavsett vilken myndighet som fattat beslutet om betalningsansvar, detta följer av 8 § BorgL.

Andra skulder till staten

För andra skulder eller betalningsförpliktelser till staten än dem som behandlas på denna sida, kan staten få en exekutions­titel mot en bolagsman efter en ansökan om betalnings­föreläggande hos Kronofogden eller efter en stämning vid en allmän domstol. Staten uppträder då som borgenär i e-mål. Så är fallet t.ex. när kravet gäller fordonsskatt eller trängselskatt. Skatteverket har inget samordningsansvar när det gäller att företräda staten som e-målsborgenär. Huvudregeln är att den debiterande myndigheten själv företräder staten avseende sina fordringar

En exekutionstitel i form av ett utslag eller en dom från en allmän domstol verkställs som ett enskilt mål enligt utsökningsbalken. Detta har betydelse även när det gäller preskription vid betalningsansvar.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag [1] [2]
  • Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion [1]
  • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]
  • Radio- och tv-lag (2010:696) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Tullag (2016:253) [1] [2]