När lämnas en skuld över för indrivning till Kronofogden?

Obetalda skulder ska lämnas till Kronofogden för indrivning (restföring)

Möjligheten för staten att få betalt är störst om Kronofogdens verkställighetsåtgärder kan sättas in så snart som möjligt efter skuldens förfallodag. För att Kronofogden ska få behörighet och möjlighet att agera måste Skatteverket löpande överlämna obetalda fordringar för indrivning (restföring) till Kronofogden. Möjligheten att lämna en skuld för indrivning regleras i den lag som styr respektive fordran. Förutom indrivning av skattekontoskulder (se nedan) lämnar Skatteverket även andra fordringar för indrivning. Som exempel kan nämnas fordringar på återkrav av omställningsstöd (28 § LOM), fordringar på återkrav av rot- och rututbetalningar (23 b § HUSFL) och fordringar på återkrav av utbetalningar vid skattereduktion för installation av grön teknik (24 § GRÖNFL).

Handläggningen hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål regleras i indrivningslagen.

Indrivning av skattekontoskulder

Om det vid en månadsavstämning av skattekontot finns ett underskott som överstiger restföringsgränsen ska den betalningsskyldiga, genom ett betalningskrav, uppmanas att betala beloppet och informeras om att beloppet annars kan lämnas till Kronofogden för indrivning (70 kap. 1 § SFL). Finns det även vid nästa månadsavstämning ett underskott på kontot som överstiger restföringsgränsen ska underskottet, maximalt ett belopp motsvarande det tidigare betalningskrävda beloppet, lämnas för indrivning. För att undvika detta krävs att både det belopp som har angetts i betalningskravet och eventuellt nya skatter eller avgifter som förfallit till betalning sedan föregående avstämning betalas. Det är nämligen inte en fordran på en viss preciserad skatt eller avgift utan ett skattekontounderskott som betalningskravet gäller och som sedan kan lämnas till Kronofogden för indrivning.

Beslut enligt skatteförfarandelagen gäller omedelbart

Eftersom ett beslut enligt skatteförfarandelagen gäller omedelbart, påverkar inte en begäran om omprövning, ett överklagande eller en ansökan om anstånd med inbetalning skyldigheten att betala en beslutad skatt eller avgift (68 kap. 1 § SFL). Besluten kan verkställas direkt och en begäran om indrivning och verkställighet enligt utsökningsbalken (UB) kan ske oberoende av om beskattningsbeslutet har vunnit laga kraft (3 kap. 23 § andra stycket UB). Skatteverket kan dock under vissa förutsättningar bevilja anstånd med betalningen.

Vad händer med skulden hos Kronofogden?

Att fordran överlämnas till Kronofogden för indrivning innebär att Kronofogden med stöd av reglerna i utsökningsbalken ska driva in fordran genom exekutiva åtgärder (utmätning). Kronofogden kan under vissa förutsättningar bevilja uppskov med betalning. Under uppskovtiden vidtar Kronofogden inte några åtgärder för att driva in fordan.

Varje nytt underskott på skattekontot som restförts, är ett nytt indrivningsuppdrag och får ett eget skuldnummer hos Kronofogden. Om en uppgift i Kronofogdens databas är oriktig eller missvisande ska Kronofogden besluta om rättelse.

Ränta hos Kronofogden

Efter förfallodagen beräknas hög kostnadsränta på skattekontot. I och med att en skuld lämnas för indrivning till Kronofogden beräknas därefter låg kostnadsränta.

Den lag som styr respektive fordran innehåller ränteregler. När det gäller kostnadsränta på fordringar på återkrav av rot- och rututbetalningar och kostnadsränta vid återkrav av utbetald skattereduktion för grön teknik beräknas ingen ränta hos Kronofogden.

Underskott som är mindre än 2 000 kr kan falla bort

Ett underskott på skattekontot som är lägre än 2 000 kronor, bortsett från kostnadsränta, ska falla bort om underskottet har varit obetalt i minst fem år och inga andra belopp än kostnadsränta har registrerats på kontot under samma tid. Sådana underskott lämnas normalt inte över till Kronofogden för indrivning. De kommer därmed inte heller att preskriberas efter fem år (prop. 2010/11:165 s. 1186).

Om underskottet ska falla bort gäller det även kostnadsräntan (70 kap. 6 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1]
  • Lag (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik [1]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]
  • Utsökningsbalk (1981:774) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]