OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska avskattas i vissa fall vid en beståndsöverlåtelse eller vid t.ex. förfoganden som sker i strid med bestämmelserna.

Läs också om när inkomsten ska tas upp vid en avskattning.

Vad innebär avskattning?

Att en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska avskattas innebär att ett framräknat värde ska beskattas i inkomstslaget tjänst (10 kap. 3 § 4 IL) eller beskattas enligt bestämmelserna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (5 § första stycket 6, 6 a, 7 SINK).

En pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring som avskattats anses därefter vara en kapitalförsäkring.

En försäkringsgivare ska lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning (22 kap. 10 § SFL).

Vilket är det skattepliktiga beloppet vid en avskattning?

Huvudregeln är att det skattepliktiga beloppet vid en avskattning är det kapital som hänför sig till försäkringen multiplicerat med talet 1,5 (58 kap. 19 a § andra stycket IL).

Avskattning kan ske utan sådan uppräkning på den skattskyldigas begäran om det finns synnerliga skäl (58 kap. 19 c § IL). Enligt bestämmelsen ska det vid den bedömningen tas hänsyn till om skälen för avskattning beror på åtgärder som den skattskyldiga saknat rättslig möjlighet att förhindra.

En uppräkning ska alltid göras om avskattningen sker enligt 58 kap. 19 § IL, d.v.s. vid en beståndsöverlåtelse som sker i strid mot bestämmelsen, se nedan.

Avskattning vid en otillåten ändring, förfogande eller bristande kontrolluppgiftslämning

Avskattning ska ske i följande fall:

 • försäkringsavtalet ändras så att försäkringen inte längre uppfyller alla villkor enligt inkomstskattelagen för en pensionsförsäkring
 • avtalsparterna på annat sätt än genom villkorsändringar förfogar över avtalet i strid med villkoren i inkomstskattelagen för en pensionsförsäkring
 • försäkringsgivaren fullföljer inte sin kontrolluppgiftsskyldighet enligt 58 kap. 16 a § IL, d.v.s. lämnar inte de kontrolluppgifter som ska lämnas enligt 15, 22 och 23 kap. SFL.

Avskattningen ska ske vid den tidpunkt då avtalsändringen eller förfogandet sker eller då kontrolluppgiften rätteligen skulle ha lämnats (58 kap. 19 a § IL). Avskattningsbestämmelsen ska tillämpas även om bestämmelsen i 14 kap. 14 § FAL om förfoganden som är utan verkan kan tillämpas.

Avskattning enligt 58 kap. 19 a § IL gäller för både pensionsförsäkringar (svenska pensionsförsäkringar och utländska kvalificerade pensionsförsäkringar) och avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkringar.

Reglerna om avskattning omfattar försäkringsavtal tecknade efter den 1 februari 2007

Reglerna om avskattning i 58 kap. 19 a-19 c §§ IL gäller bara för en svensk pensionsförsäkring eller en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring som har tecknats efter den 1 februari 2007 (övergångsbestämmelse 3 till SFS 2008:134). Reglerna om avskattning infördes alltså i samband med att möjligheten att teckna en pensionsförsäkring utvidgades till att även omfatta en försäkringsrörelse som bedrivs från fast driftställe i någon EES stat och inte bara Sverige.

För äldre pensionsförsäkringar där ett förfogande sker i strid med de kvalitativa villkoren eller där försäkringsgivaren brister i kontrolluppgiftslämnandet ska en avskattning inte ske. För sådana avtal gäller principen en gång pensionsförsäkring alltid pensionsförsäkring, jämför RÅ 2007 ref. 49.

Reglerna om avskattning omfattar även äldre pensionsförsäkringar efter en flytt

Det är möjligt att flytta värdet i en pensionsförsäkring till en befintlig pensionsförsäkring. Det innebär att värdet i en pensionsförsäkring som omfattas av bestämmelserna om avskattning kan flyttas till en pensionsförsäkring som inte omfattas av dessa bestämmelser. Det har därför reglerats att den mottagande försäkringen ska omfattas av bestämmelserna om avskattning i ett sådant fall (övergångsbestämmelse 3 till SFS 2019:739).

Vid en flytt av värdet i en pensionsförsäkring där avtalet har ingåtts före den 2 februari 2007 till en nytecknad pensionsförsäkring kommer den nya pensionsförsäkringen att omfattas av bestämmelserna om avskattning.

Undantag från avskattning

Avskattning ska inte ske i de fall en försäkringsgivare för ett enstaka år inte lämnar sådana kontrolluppgifter som ska lämnas för en pensionsförsäkring. Undantaget gäller för de kontrolluppgifter som ska lämnas senast den 31 januari året efter beskattningsåret om försäkringstagaren eller den försäkrade själv kommer in med uppgifter från försäkringsgivaren om försäkringen senast den 31 maj samma år (58 kap. 19 b § första stycket IL). En förutsättning för att avskattning ska underlåtas är alltså att försäkringstagaren eller den försäkrade själv lämnar sådana uppgifter som skulle ha lämnats av försäkringsgivaren. De uppgifter som lämnas ska vara utgivna av försäkringsgivaren t.ex. årsbesked eller liknande (prop. 2007/08:55 s. 99).

Vad som menas med enstaka år har beskrivits med ett exempel i förarbetena, se prop. 2007/08:55 s. 99.

Möjligheten för den försäkrade att läka den uppkomna avskattningssituationen genom att själv komma in med uppgifter från försäkringsgivaren gäller inte för de kontrolluppgifter som ska lämnas enligt 22 kap. 9–11 §§ SFL. De kontrolluppgifterna ska lämnas senast 30 dagar efter den händelse som har medfört skyldigheten att lämna kontrolluppgiften, såsom kontrolluppgift vid en flytt.

Om kapitalet i en pensionsförsäkring flyttas samma år som försäkringsgivaren inte lämnat de kontrolluppgifter som ska lämnas senast den 31 januari året efter beskattningsåret och försäkringsgivaren underlåter att lämna en kontrolluppgift för flytten ska avskattning inte ske även om kontrolluppgiften om flytt ska lämnas enligt 22 kap. 9 § SFL (58 kap. 19 b andra stycket IL).

Exempel: ska avskattning ske och i så fall vid vilket års beskattning?

Marcelle har övergått från en anställning hos en arbetsgivare till att vara enskild näringsidkare. I samband med att anställningsförhållandet ändrades övertog Marcelle tjänstepensionsförsäkringen från sin tidigare arbetsgivare och har därefter själv betalat premier till pensionsförsäkringen. Marcelle tänker dra av premierna i sin näringsverksamhet (pensionssparavdrag).

Överlåtelsen av pensionsförsäkringen innebär att Marcelle blir försäkringstagare till pensionsförsäkringen. Tjänstepensionsförsäkringen blir en privat pensionsförsäkring i och med att Marcelle betalar premier till försäkringen efter överlåtelsen. Försäkringsgivaren ska lämna en kontrolluppgift (KU50) på de premieinbetalningar som Marcelle gör till försäkringen. Men när Marcelle ska upprätta sin inkomstdeklaration visar det sig att försäkringsgivaren inte har lämnat någon kontrolluppgift (KU50).

Marcelle kontaktar försäkringsgivaren för att höra varför de inte lämnat någon kontrolluppgift på betalda premier. Försäkringsgivaren konstaterar att pensionsförsäkringen fortfarande är kodad som en tjänstepensionsförsäkring i deras system och för tjänstepensionsförsäkringar ska försäkringsgivaren inte lämna någon kontrolluppgift på betalda premier. Felkodningen hos försäkringsgivaren har därför medfört att de brustit i uppgiftslämnandet till Skatteverket. Samtalet med försäkringsgivaren leder till att de ska åtgärda felet i sina system.

Marcelle upprättar sin inkomstdeklaration och eftersom försäkringsgivaren inte har lämnat någon kontrolluppgift på betalda premier (KU50) bifogar Marcelle årsbeskedet för pensionsförsäkringen som Marcelle har fått från försäkringsgivaren. Av årsbeskedet framgår betalda premier och allmänna uppgifter om pensionsförsäkringen. Genom att bifoga årsbeskedet och lämna uppgifterna till Skatteverket senast den 31 maj året efter beskattningsåret har Marcelle lämnat de uppgifter som behövs för att någon avskattning inte ska ske (58 kap. 19 b § första stycket IL). Genom kontakten med försäkringsgivaren har Marcelle även sett till att försäkringsgivaren kommer att lämna kontrolluppgifter framöver.

Men om Marcelle inte bifogar de underlag som behövs om pensionsförsäkringen till sin inkomstdeklaration innebär försäkringsgivarens underlåtenhet att lämna kontrolluppgift på betald premie (KU50) att pensionsförsäkringen ska skattas av. Vid en avskattning ska värdet i pensionsförsäkringen multiplicerat med 1,5 tas upp som inkomst av tjänst året efter premiebetalningsåret, d.v.s. det beskattningsår då kontrolluppgiften inte lämnades (58 kap. 19 a § andra stycket IL och 10 kap. 3 § 4 IL).

Att försäkringsgivaren inte har lämnat någon kontrolluppgift påverkar dock inte Marcelles rätt till pensionssparavdrag för det år premierna betalades.

När ska avskattning ske vid en beståndsöverlåtelse?

För att en beståndsöverlåtelse inte ska leda till några skattekonsekvenser krävs att överlåtelsen sker till en försäkringsgivare som meddelar pensionsförsäkringar eller att överföringen sker till en sådan del av försäkringsgivarens verksamhet som meddelar pensionsförsäkringar.

Om försäkringsavtalet överlåts till en försäkringsgivare som inte meddelar pensionsförsäkringar ska avskattning ske när ansvaret för försäkringen har övergått på den övertagande försäkringsgivaren. Avskattning ska även ske om försäkringsavtalet överförs till en del av försäkringsgivarens verksamhet som inte meddelar pensionsförsäkringar. Avskattningen ska då ske när försäkringen förs över (58 kap. 19 § IL).

Bestämmelserna om avskattning vid en beståndsöverlåtelse gäller för både pensionsförsäkringar (svenska pensionsförsäkringar och utländska kvalificerade pensionsförsäkringar) och avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkringar.

Avskattning enligt ILP

Om ett försäkringsavtal som tecknats enligt de regler som gällde 1975 och tidigare efter utgången av 1976 ändras eller förmånstagare sätts in eller överlåtelse sker i strid mot de bestämmelser som infördes genom SFS 1975:1347 ska avskattning ske (2 kap. 12 och 13 §§ ILP). Denna avskattning innebär att mot försäkringen svarande premiereserv och övriga tillgodohavanden (i princip motsvarande ett tekniskt återköpsvärde och återbäring) vid tidpunkten för ändringen respektive överlåtelsen anses som utbetald på grund av försäkringen. Beloppet är skattepliktigt under det beskattningsår då ändringen respektive överlåtelsen sker. Försäkringen anses behålla sin karaktär av pensionsförsäkring trots att avskattning har skett (prop. 1975/76:31 s. 141).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2007 ref. 49 [1]

Lagar & förordningar

 • Försäkringsavtalslag (2005:104) [1]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
 • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1]
 • Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [1]
 • Proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. [1] [2]