Makar eller blivande makar kan avtala om sin egendomsordning i äktenskapet genom att upprätta ett äktenskapsförord. De formella kraven för ett äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken och i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Egendom kan bli enskild genom ett äktenskapsförord

Makar eller blivande makar kan i ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara makens eller makans enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord kan omfatta all makarnas egendom eller delar av egendomen. Äktenskapsförordet kan också omfatta bara den ena makens eller makans egendom.

Om makarna vill upphäva ett tidigare äktenskapsförord och därigenom bestämma att den enskilda egendomen återigen ska bli giftorättsgods måste de upprätta ett nytt äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Detta anses innebära att makarna inte kan tidsbegränsa eller villkora ett äktenskapsförord. Har makarna t.ex. tidsbegränsat giltigheten av sitt äktenskapsförord får äktenskapsförordet inte registreras (NJA 1970 s. 320).

Formella krav på ett äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och det ska vara daterat och undertecknat av makarna eller av de blivande makarna personligen (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Även om en make eller maka är underårig eller om äktenskapsförordet gäller egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken, ska maken eller makan personligen underteckna förordet. I sådant fall krävs dessutom att förmyndaren eller förvaltaren skriftligen ger sitt samtycke till äktenskapsförordet (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Makarna eller de blivande makarna behöver inte skriva under förordet vid samma tillfälle.

Ett äktenskapsförord ska registreras av Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Om ett äktenskapsförord har gränsöverskridande följder

Om makarna gift sig eller ingått ett lagvalsavtal den 29 januari 2019 eller därefter så blir bestämmelsen om formell giltighet för äktenskapsförord tillämplig om äktenskapsförordet har gränsöverskridande följder (artikel 25 och 69.3 i EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen). Detsamma gäller för registrerade partner (artikel 25 och 69.3 i EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen).

Ett äktenskapsförord eller partnerskapsförord som har gränsöverskridande följder ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna eller partnerna (artikel 25.1 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden). Om vissa omständigheter föreligger ska äktenskapsförordet även registreras av Skatteverket (artikel 25.2-3 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden).

Från vilken tidpunkt blir ett äktenskapsförord gällande?

Ett äktenskapsförord mellan blivande makar blir gällande från datumet för giftermålet om det lämnas in för registrering senast inom en månad från det datumet. Ett äktenskapsförord mellan makar blir gällande från den dag då det kommit in till Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Har en av makarna avlidit innan äktenskapsförordet kommit in till Skatteverket kan äktenskapsförordet bara registreras om det upprättats före vigseln och om det kommit in till Skatteverket inom en månad efter vigseln (RH 1982:117). Detsamma gäller om makarna eller en av makarna väckt talan om skilsmässa innan äktenskapsförordet kommit in till Skatteverket.

Om ett äktenskapsförord inte har upprättats före vigseln och en av makarna avlidit får Skatteverket bara registrera äktenskapsförordet om det kommit in till Skatteverket senast samma dag som dödsfallet inträffade. Om ett äktenskapsförord inte har upprättats före vigseln och makarna eller en av makarna väckt talan om skilsmässa får Skatteverket bara registrera äktenskapsförordet om det kommit in till Skatteverket senast samma dag som talan om skilsmässa väcktes. Ett äktenskapsförord kan nämligen inte åberopas vid en bodelning med anledning av ett dödsfall eller en skilsmässa om inte äktenskapsförordet kommit in till Skatteverket senast samma dag som dödsfallet inträffade eller dagen då talan om skilsmässa väcktes (prop. 1986/87:1 s. 130, Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken En kommentar [JUNO version: 5] kommentaren till 7 kap. 3 § ÄktB).

Ett äktenskapsförord får ingen verkan förrän det blivit registrerat (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Registreringen är däremot inte någon fastställelse av äktenskapsförordet som en skälig och giltig handling (Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken En kommentar [JUNO version: 5] kommentaren till 7 kap. 3 § ÄktB).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1970 s. 320 [1]
  • RH 1982:117 [1]

EU-författningar

  • Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden [1]
  • Rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [1]

Lagar & förordningar

  • Prop. 1986/87:1 s. 130 [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1] [2] [3]

Övrigt

  • Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken En kommentar (JUNO version: 5) kommentaren till 7 kap. 3 § ÄktB [1]

Referenser inom äktenskapsregistret