OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Makar eller blivande makar kan avtala om vilket lands lag som ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden genom att upprätta ett lagvalsavtal. Detsamma gäller för registrerade partner eller blivande registrerade partner. Det är Skatteverket som registrerar lagvalsavtal i Sverige.

Makar kan välja vilken lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden

Om makar gifter sig eller ingår ett lagvalsavtal den 29 januari 2019 eller därefter så blir bestämmelsen om formell giltighet för lagvalsavtal i EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden tillämplig (artikel 23 och 69.3 i EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen). Detsamma gäller för registrerade partner (artikel 23 och 69.3 i EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen).

Vilket lands lag kan makarna välja?

Makar eller blivande makar kan avtala om att välja lag eller ändra ett tidigare val (artikel 22.1 i EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden). De kan välja

 • lagen i det land där båda eller en av dem har sin hemvist (bor) när de ingår lagvalsavtalet
 • lagen i det land där en av dem är medborgare när de ingår lagvalsavtalet.

Registrerade partner och blivande registrerade partner kan välja samma lag som makar eller blivande makar under förutsättning att det valda landets lag medför förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. De kan också välja lagen i det land enligt vars lag de ingick sitt registrerade partnerskap (artikel 22.1–22.2 i EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden).

Vilket lands lag kan makarna välja i nordiska situationer?

I nordiska situationer som inte gäller förbindelsen mellan Sverige och Finland bestämmer det nordiska regelverket vilket lands lag som makarna eller de blivande makarna kan välja (3 kap. 8 § lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer). De kan välja något av följande:

 • Lagen i det land där någon av makarna har sin hemvist (bor) eller är medborgare när de ingår lagvalsavtalet.
 • Lagen i ett nordiskt land där de båda senast hade sin hemvist. Detta gäller under förutsättning att den ena maken eller makan eller båda makarna under äktenskapet har flyttat från det land där de tog sin hemvist när de gifte sig.

De nordiska reglerna om tillämplig lag gäller bara om båda makarna är medborgare i något nordiskt land eller om de var medborgare i någon nordisk stat när de gifte sig och då tog sin hemvist i en nordisk stat och efter att de gifte sig inte har tagit hemvist utanför norden (3 kap. 2 § lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

De nordiska reglerna om tillämplig lag gäller inte för registrerade partner (3 kap. 1 § tredje stycket lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

Formella krav på ett lagvalsavtal

Ett lagvalsavtal ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna eller de registrerade partnerna (artikel 23.1 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden).

Svenska kompletterande formkrav för äktenskapsförord ska gälla i vissa situationer

Ett lagvalstavtal ska registreras (artikel 23.2–23.4 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden samt 7 kap. 3 § ÄktB)

 • om båda makarna eller partnerna har hemvist (bor) i Sverige när de ingår lagvalsavtalet
 • om en av makarna eller partnerna har hemvist i Sverige och den andra i en annan medlemsstat när de ingår lagvalsavtalet och lagvalsavtalet inte uppfyller de kompletterande formkraven för äktenskapsförord i den andra medlemsstaten
 • om en av makarna eller partnerna har hemvist i Sverige och den andra inte har hemvist i någon medlemsstat när de ingår lagvalsavtalet.

Skatteverket anser att makarna eller de blivande makarna personligen ska underteckna lagvalsavtalet i dessa situationer (artikel 23.2–23.4 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden samt 7 kap. 3 § ÄktB).

Det är Skatteverket som registrerar lagvalsavtal i Sverige (6 kap. 1 § första stycket lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

Vilka formella krav gäller för ett lagvalsavtal i en nordisk situation?

Om svensk lag ska tillämpas för att bedöma om ett lagvalsavtal är giltigt ska avtalet vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna. Lagvalsavtalet ska också vara registrerat av Skatteverket (3 kap. 12 § andra stycket lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

Ett lagvalsavtal mellan makar som har hemvist (bor) i Sverige när de ingår lagvalsavtalet gäller i Sverige mot tredje man när det är registrerat (3 kap. 12 § andra tredje stycket lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

Från vilken tidpunkt blir ett lagvalsavtal gällande?

Ett lagvalsavtal mellan makar blir gällande från den dag då det kommit in till Skatteverket. Ett lagvalsavtal mellan blivande makar gäller från det att makarna gifter sig, om det ges in till Skatteverket inom en månad efter vigseln (6 kap. 1 § första stycket lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

Även i övrigt anser Skatteverket att ett lagvalsavtal generellt blir gällande från samma tidpunkt som ett äktenskapsförord. Detta då bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer motsvarar vad som gäller för äktenskapsförord i 7 kap. 3 § ÄktB (prop. 2018/19:50 s. 134).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden [1]
 • Rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer [1] [2] [3] [4]
 • Prop. 2018/19:50 s. 134 [1]

Referenser inom äktenskapsregistret