OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

För att Skatteverket ska ha möjlighet att granska och ompröva återbetalningar av eller kompensation för punktskatt är det viktigt att det finns ett underlag sparat för de uppgifter som har lämnats i ansökan. Den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt har därför en skyldighet att i skälig omfattning se till att det finns underlag för kontroll av uppgifter i ansökan. Detta kan ske genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation (39 kap. 3 a § SFL).

Skatteverket får förelägga den som beviljats återbetalning av eller kompensation för punktskatt att lämna de uppgifter som behövs för att kontrollera att uppgifterna som lämnats i ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt är riktiga och fullständiga (37 kap. 7 a § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]