Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2008-03-05

Dnr: 131 130127-08/111

1 Sammanfattning

Om lön eller annan ersättning för arbete betalas ut till ett dödsbo efter en anställd som avlidit ska arbetsgivaravgifter betalas enligt vanliga regler under dödsfallsåret. Om arbetsersättningar betalas ut påföljande eller senare år ska arbetsgivaravgifter inte betalas.

2 Frågeställning

Frågor har väckts om vad som gäller för arbetsgivaravgifterna när en anställd har avlidit under pågående anställning. Det gäller såväl för den slutlön som betalas ut i nära anslutning till dödsfallet som ersättningar som betalas ut sedan lång tid förflutit från tidpunkten för dödsfallet. Det är inte helt ovanligt att en arbetsgivare för personer som avlidit i slutet av ett år betalar ut slutlönen i början av det nästföljande året. Det kan också inträffa att ersättningar för en viss persons prestationer utbetalas flera år efter att personen avlidit, t.ex. ersättningar av upphovsrättslig karaktär eller bonusersättningar och liknande.

3 Gällande rätt m.m.

Den som ger ut ersättning för arbete ska betala arbetsgivaravgifter enligt reglerna i 2 kap. 1 § socialavgiftslagen (2000:980, SAL). Socialavgifternas funktion är att finansiera socialförsäkringen och socialavgifter ska i princip bara betalas på ersättningar som ger rätt till förmåner från socialförsäkringen. Arbetsgivaravgifter ska därför inte betalas på ersättningar till en juridisk person.

I 2 kap. SAL finns ingen uttrycklig bestämmelse om arbetsgivaravgifter för betalningsmottagare som avlidit. Beträffande socialavgifter som betalas i form av egenavgifter sägs det i 3 kap. 12 § SAL att avgiftsunderlag för egenavgifter inte ska fastställas om den avgiftsskyldige avlidit under året före taxeringsåret. Pensionsgrundande inkomst (PGI) ska med ett undantag inte beräknas för det år den försäkrade avlidit. Undantaget avser det fall då den försäkrade begärt överföring av pensionsrätt för premiepension till sin make. I sådant fall ska PGI beräknas även för dödsfallsåret. Dessa bestämmelser finns i 2 kap. 2 § 2 st. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

I inkomstskattelagen (1999:1229, IL) finns i 4 kap. 1 § 2 st. en bestämmelse som anger att under dödsåret beskattas dödsboet efter samma regler som skulle ha gällt för den avlidne.

4 Bedömning

Arbetsgivaravgifter är en form av socialavgifter och har till syfte att finansiera socialförsäkringen, jfr 1 kap. 1 § SAL. I samband med tillkomsten av SAL ville man förtydliga sambandet mellan avgifter och förmåner från socialförsäkringen, se t.ex. prop. 2000/01:8 s. 70. Eftersom inkomster som uppbärs under dödsfallsåret i visst fall kan vara underlag för PGI och eftersom det i SAL inte finns motsvarande undantag som för egenavgifterna ska därför arbetsgivaravgifter betalas på de arbetsersättningar som ges ut till dödsboet efter en anställd som avlidit under året. Det gäller ersättningar som betalas före årets utgång. Även bestämmelsen i 4 kap. 1 § IL talar för denna tolkning av avgiftsreglerna.

Ersättningar som betalas ut ett senare år till dödsboet behandlas på samma sätt som övriga arbetsersättningar till en juridisk person och innebär att arbetsgivaravgifter inte ska betalas.

I detta sammanhang kan erinras om att skyldigheten att göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift kvarstår även för arbetsersättningar som betalas ut till dödsboet efter den avlidne.