OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2018-11-20

Dnr: 202 483229-18/111

1 Sammanfattning

I ställningstagandet anger Skatteverket vilka bilkoder som vid redovisning av bilförmån bör användas för fyra bilmodeller av märket Mercedes Benz med tillverkningsår 2018.

2 Frågeställning

I Skatteverkets system för hantering av nybilspriser för bilmodeller tilldelas varje modell en unik bilkod som omfattar sju tecken. Koderna publiceras i Skatteverkets föreskrifter och ligger sedan till grund för beräkningstjänsten ”Bilförmånsberäkning” på Skatteverkets webbplats och arbetsgivares redovisning i kontrolluppgiften för anställda med bilförmån. I föreskriften för bilmodeller med tillverkningsår 2018 (SKVFS 2018:13) har dubbletter av bilkoder i fyra fall maskinellt tilldelats bilmodeller av märke Mercedes Benz, och behov av korrigering av dessa bilkoder har uppkommit.

3 Gällande rätt m.m.

Det skattepliktiga värdet av bilförmån grundas bl.a. på bilmodellens nybilspris, med vilket huvudsakligen avses det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden, 61 kap. 5–7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Skatteverket har bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter i fråga om nybilspriser enligt 61 kap. 5–7 §§ IL, förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen.

4 Bedömning

Skatteverket har den 31 oktober 2018 utfärdat föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån, SKVFS 2018:13. De modellbeteckningar och nybilspriser som anges i föreskriften är korrekta men för att särskilja dubbletter av bilkoder i föreskriften bör följande koder användas.

Korrigerade bilkoder för personbilar av märke Mercedes Benz.

18MB574

V 250d Exclusive Edition Lång

18MB575

V 250d Marco Polo Edition Lång

18MB576

V 250d Standard Edition Lång

18MB577

V 250d Standard Lång

Bilkoderna för lätta lastbilar av märke Mercedes Benz kvarstår i enlighet med SKVFS 2018:13.

Här kan nämnas att arbetsgivarnas skyldighet att till Skatteverket redovisa bilkoder för anställda med bilförmån upphör från och med beskattningsår 2019 då denna uppgift har slopats i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Bilkoderna kommer dock att användas även fortsättningsvis i Skatteverkets föreskrifter och i beräkningstjänsten.