OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan efter anmälan av föräldrarna registrera gemensam vårdnad om barnet. Anmälan kan lämnas i samband med att den som inte fött barnet bekräftar föräldraskapet för barnet hos socialnämnden eller direkt till Skatteverket.

Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av föräldraskap

Barnets föräldrar kan göra en anmälan om gemensam vårdnad i samband med att de bekräftar ett föräldraskap. Ett föräldraskap för ett barn under 18 år kan bekräftas antingen hos socialnämnden eller i en digital tjänst som tillhandahålls av Skatteverket (1 kap. 4 och 4 a §§ FB).

Läs mer om bekräftelse av föräldraskap på sidan Föräldraskap för den som inte fött barnet.

Anmälan i samband med bekräftelse hos socialnämnd

En anmälan om gemensam vårdnad kan lämnas i samband med att den som inte fött barnet bekräftar sitt föräldraskap hos socialnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och göras gemensamt av föräldrarna. En förutsättning för att anmälan ska kunna göras är att barnet är folkbokfört. Anmälan om gemensam vårdnad tas emot av socialnämnden som skickar den till Skatteverket för prövning och registrering i folkbokföringen. Även om anmälan lämnas in till socialnämnden är det Skatteverket som är beslutande myndighet (6 kap. 4 § andra stycket 1 och 16 § första stycket FB).

Föräldrarna får gemensam vårdnad från och med Skatteverkets beslut i ärendet, d.v.s. i samband med att uppgift om gemensam vårdnad registreras i folkbokföringen.

Anmälan i samband med digital bekräftelse

En anmälan om gemensam vårdnad kan lämnas i samband med att den som inte har fött barnet bekräftar sitt föräldraskap digitalt. En digital föräldraskapsbekräftelse lämnas i en särskild tjänst som tillhandahålls av Skatteverket.

Digital föräldraskapsbekräftelse kan göras om föräldrarna är myndiga och folkbokförda vid barnets födelse och om barnet är folkbokfört när bekräftelsen lämnas. En digital bekräftelse och en anmälan om gemensam vårdnad måste lämnas i tjänsten inom 14 dagar från barnets födelse (1 kap. 4 a § FB, 6 kap. 4 § andra stycket 2 FB och 5 § förordningen [2021:1046] om digital bekräftelse av föräldraskap).

När föräldraskapet har fastställts i tjänsten skickas anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket för prövning och registrering i folkbokföringen. En förutsättning för att Skatteverket ska kunna registrera gemensam vårdnad efter anmälan är att beslut om vårdnaden inte tidigare har meddelats.

Föräldrarna får gemensam vårdnad från och med Skatteverkets beslut i ärendet, d.v.s. i samband med att uppgift om gemensam vårdnad registreras i folkbokföringen.

Anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket

Föräldrar till ett folkbokfört barn kan lämna en anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket, under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats tidigare. Med beslut avses här vårdnadsavtal som godkänts av socialnämnden, beslut meddelat av Skatteverket efter anmälan samt domar eller beslut meddelade av svensk domstol, eller utländska avgöranden om vårdnad som kan erkännas i Sverige (6 kap. 4 § andra stycket 2 FB). Det ska vara fråga om ett avgörande där frågan om vårdnad har prövats i sak och rör samma barn och föräldrar. Ett beslut om avskrivning eller avvisning innebär inte att vårdnaden har prövats i sak.

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas gemensamt av föräldrarna.

Den gemensamma vårdnaden gäller från och med den dag Skatteverket beslutar i ärendet genom att registrera uppgiften om gemensam vårdnad i folkbokföringen (6 kap. 4 § andra stycket 2 FB och 6 kap. 16 § FB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar