Områden: Punktskatter och trafikskatter (Plastbärkassar, skatt på)

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Förordningen är meddelad med stöd av

- 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §,

- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Föreskrifter

3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Godkännanden och anmälningar

4 § Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare fattas efter särskild ansökan.

5 § Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

6 § En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Övergångsbestämmelser

2023:808

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2024.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.