Medlemsstaterna ska utbyta information om vilka ekonomiska aktörer som är godkända att agera inom uppskovsförfarandet och vilka platser som är godkända som skatteupplag samt vilka aktörer som är certifierade att agera inom förfarandet för beskattade varor.

Informationsutbyte i SEED

Om Skatteverket godkänner en ekonomisk aktör att agera inom uppskovsförfarandet eller ett utrymmer att vara ett skatteupplag ska verket informera alla andra medlemsstater inom EU. Detsamma gäller om ett godkännande återkallas eller ändras. Skatteverket ska också informera alla andra medlemsstater om en aktör registreras som certifierad att agera inom förfarandet för beskattade varor. Detsamma gäller om en sådan registrering återkallas eller ändras.

På samma sätt ska alla andra medlemsstaters behöriga myndigheter se till att Skatteverket har tillgång till uppdaterad information om deras godkända aktörer, skatteupplag och certifierade aktörer.

Informationen används av medlemsstaternas behöriga myndigheter bland annat för verifiering av de uppgifter som de godkända och certifierade aktörerna registrerar i EMCS när de ska sända iväg eller ta emot flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga varor.

Att varje medlemsstat ska ha en elektronisk databas med ett register över godkända aktörer, de lokaler som är godkända som skatteupplag och de aktörer som är certifierade följer av artikel 19 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter. Informationen i medlemsstaternas nationella register ska utbytas via ett centralt register i EU-kommissionens regi. Rådets förordning (EU) nr 389/2012 är direkt tillämplig i Sverige och behöver alltså inte föras in i svensk nationell rätt.

Medlemsstaternas register kallas för de nationella SEED-registren, där SEED är en förkortning av System for the Exchange of Excise Data. Skatteverket ska upprätthålla det svenska SEED-registret, som är en del av beskattningsdatabasen (2 § förordning [2012:331] om tillämpning av rådets förordning [EU] nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och 3 § SdbF).

Registren utgår från de punktskattenummer som aktörerna eller lokalerna får då de godkänns respektive certifieras. I Sverige är det Skatteverket som utfärdar dessa punktskattenummer (jfr artikel 19.2 a i rådets förordning [EU] nr 389/2012, 9 § FAS, 11 § FTS och 15 § FSE).

Du kan läsa mer om det svenska nationella SEED-registret på sidorna om alkoholskatt, tobaksskatt eller energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt.

Informationsutbytet mellan medlemsstaterna om godkända aktörer, skatteupplag och certifierade aktörer är obligatoriskt. Det innebär att Skatteverket inte kan låta bli att informera andra medlemsstater. Inte heller behöver andra medlemsstater begära att få information, utan Skatteverket ska överlämna den självmant.

Informationsutbytet i praktiken

När Skatteverket godkänner en ekonomisk aktör eller ett skatteupplag, återkallar godkännandet eller ändrar detta på något annat sätt skickas elektroniska meddelanden med information om detta till det centrala SEED-registret och EU–kommissionen skickar informationen vidare till övriga medlemsstater. Detsamma gäller när Skatteverket registrerar en certifierad aktör, återkallar registreringen eller på annat sätt ändrar en sådan registrering. Regler om innehållet i dessa elektroniska meddelanden och hur de ska utbytas finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 612/2013 om driften av registren över ekonomiska aktörer och skatteupplag, driftstatistik och rapportering enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter. Strukturen och innehållet i de elektroniska meddelandena framgår av genomförandeförordningens bilaga I. Genomförandeförordningen (EU) nr 612/2013 är direkt tillämplig i Sverige och behöver alltså inte föras in i svensk nationell rätt.

De meddelanden som ska utbytas mellan medlemsstaterna respektive mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen enligt genomförandeförordningen (EU) nr 612/2013 är

 • ändringar i registret över ekonomiska aktörer (artikel 3, 4.1 och 4.2 samt bilaga I, tabell 2)
 • avvisande av uppdatering som rör ekonomisk aktör (artikel 4.3 och 4.4 samt bilaga I, tabell 3)
 • allmän begäran (artikel 4.5 samt bilaga I, tabell 1)
 • SEED-statistik (artikel 7.2 samt bilaga I, tabell 4).

Viss fördröjning kan uppkomma

Även om alla nationella SEED-register ska vara korrekta och uppdaterade medför det praktiska informationsutbytet att en fördröjning kan uppkomma innan en ändring slår igenom i alla medlemsstaters nationella register. Detta medför att det ibland kan dröja en eller ett par dagar innan ett godkännande, en certifiering, en återkallelse eller en annan ändring slår igenom i alla medlemsstaters nationella register och följaktligen i EMCS.

Vissa händelser och situationer som rör godkända aktörer, skatteupplag eller certifierade aktörer

Skatteverket ska utbyta obligatorisk information med andra medlemsstater när vissa händelser, risker eller situationer uppkommer som berör godkända aktörer, skatteupplag eller certifierade aktörer. Du kan läsa om detta på sidan om informationsutbyte om oegentligheter, överträdelser, förstörda varor m.m.

Begäran om handräckning

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär det, ska Skatteverket överlämna sådan information om godkända aktörer, skatteupplag och certifierade aktörer, som inte omfattas av det obligatoriska elektroniska informationsutbytet. På samma sätt kan Skatteverket begära att andra medlemsstater lämnar sådan information. Du kan läsa mer på sidan om begäran om handräckning.

Frivilligt informationsutbyte

Skatteverket får spontant – d.v.s. utan att någon annan medlemsstat har begärt det – lämna sådan information till en annan medlemsstats behöriga myndighet som är nödvändig för en korrekt tillämpning av de harmoniserade punktskattebestämmelserna.

Om Skatteverket skulle få kännedom om omständigheter som rör en godkänd aktör, ett skatteupplag eller en certifierad aktör och som inte omfattas av det obligatoriska informationsutbytet, kan verket alltså lämna över den informationen till berörda medlemsstater. Du kan läsa mer på sidan om frivilligt informationsutbyte.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 612/2013 av den 25 juni 2013 om driften av registren över ekonomiska aktörer och skatteupplag, driftsstatistik och rapportering enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter [1]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1] [2]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]
 • Förordning (2022:181) om skatt på energi [1]
 • Förordning (2022:182) om tobaksskatt [1]
 • Förordning (2022:183) om alkoholskatt [1]
 • Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1]